Ten przykry obowiązek wynika jednoznacznie z art. 87 § 1 usp, według którego sędziowie i dyrektorzy sądów oraz ich zastępcy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Informacje podlegające wpisaniu do oświadczenia są bardzo szerokie i obejmują zarówno majątek osobisty sędziego, jak i znajdujący się w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej, a zatem obrazują praktycznie całokształt kondycji ekonomicznej sędziego oraz jego gospodarstwa domowego. Oświadczenie to składa się według wzoru określonego przez ministra sprawiedliwości. W obowiązującym aktualnie stanie prawnym, treść formularza określona jest rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 18 grudnia 2017 r. w sprawie oświadczenia o stanie majątkowym sędziego, dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu (DzU z 2017 r. poz. 2437).