W procesach sądowych strony coraz częściej korzystają z pomocy zawodowych pełnomocników. Dzięki dość rygorystycznym wymaganiom procesowym niełatwo zostać pełnomocnikiem procesowym działającym w procesie cywilnym na podstawie umowy zlecenia czy zarządu.

Teoretycznie, zgodnie z art. 87 kodeksu postępowania cywilnego, może nim być nie tylko adwokat lub radca prawny, ale także osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Niemniej sądy dość rygorystycznie podchodzą do osób powołujących się na umowę zlecenia czy zarządu jako podstawę swojego umocowania. Stąd najczęściej pełnomocnikami procesowymi są profesjonaliści.