Ustawodawca uczynił z tego wymagania zasadę. Może być uchylona tylko poprzez zgodę uprawnionego organu. Wówczas sędzia będzie miał także prawo do zwrotu kosztów dojazdu do pracy.

Przepis ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – wymaga, aby sędzia mieszkał w miejscowości będącej siedzibą sądu, w którym pełni służbę (art. 95 § 1 u.s.p.).