Otóż od 7 listopada 2019 r. obowiązuje reguła (to skutek noweli kodeksu postępowania cywilnego), że tygodniowy termin na wniesienie zażalenia liczony jest od doręczenia skarżonemu postanowienia sądu z uzasadnieniem.

Pisemne uzasadnienie sąd sporządza na wniosek strony o doręczenie mu wyroku z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od ogłoszenia wyroku, a gdy wyrok sąd doręcza z urzędu, termin ten liczy się od dnia doręczenia wyroku.

Jeżeli zaś uczestnik nie wystąpił o sporządzenie uzasadnienia, nie jest uprawniony do zażalenia. Nic nie daje, że dowiedział się, jaki jest wyrok, i usłyszał, czy to osobiście, czy przez internet (zdalne rozprawy), czy od pełnomocnika albo kogoś, kto był akurat na sali, jak sędzia uzasadniał wyrok, który chce skarżyć. Tego formalnego uzasadnienia nie zastąpi także wydrukowanie wyroku ze stron internetowych sądu. Liczy się formalnie złożony wniosek o uzasadnienie i jego urzędowe otrzymanie.

Nawet prawnicy mają z tym kłopot, a utknięcie na takiej rafie oznacza przegranie procesu.

Także sędziowie kierują kolejne pytania prawne do Sądu Najwyższego w tej kwestii. Tylko w ostatnich dniach zapadły w SN dwie uchwały dotyczące tej, zdawałoby się technicznej, kwestii proceduralnej.

W sprawie między rodzicami o kontakty z dziećmi matka złożyła wniosek o uzasadnienie postanowienia nakazującego jej zapłatę na rzecz ojca kwoty pieniężnej za utrudnianie kontaktów i uiściła 100 zł opłaty za sporządzenie uzasadnienia, ale sąd drugiej instancji powziął wątpliwości, czy zażalenie złożone przed doręczeniem skarżącej odpisu uzasadnienia nie powinno być odrzucone. Za tym stanowiskiem, wyjaśnijmy, stoi taka filozofia, aby skarżący wiedział, co ma skarżyć, oraz bardziej prozaiczna argumentacja, że a nuż zrezygnuje z odwołania (podobnie jest przy apelacji) i odciąży sądy. Sąd Najwyższy odpowiedział, że nie podlega odrzuceniu zażalenie wniesione przed doręczeniem uczestnikowi odpisu postanowienia z uzasadnieniem, o którego sporządzenie ten uczestnik wnosił. Uwaga na słowo „wnosił", gdyż trzy miesiące wcześniej SN podjął uchwałę (III CZP 59/20), że bez wniosku o uzasadnienie nie ma prawa do zażalenia.

Jeśli więc zamierzasz zaskarżyć orzeczenie, to pamiętaj, by szybko wystąpić o jego uzasadnienie.

Czytaj więcej

SN: Bez wniosku o uzasadnienie nie ma prawa do zażalenia