Obligacje to rodzaj papierów wartościowych dłużnych, który emitowany jest w seriach i w ramach którego emitent zadłuża się wobec drugiej strony. Ich nabywcą jest obligatariusz i to on pożycza pieniądze emitentowi. Może liczyć na to, że emitent spełni wobec niego określone świadczenie wskazane w dokumencie. Charakterystyka tych papierów wartościowych sprawia, że należy je zaliczyć do dłużnych instrumentów finansowych.