Z takimi interpretacjami w urzędach skarbowych spotykają się nasi czytelnicy. I pytają, czy urząd ma rację. Z przepisów wynika, że tak, choć zdarzają się interpretacje odmienne, korzystne dla podatników.

[srodtytul]Co jest usługowym prowadzeniem ksiąg...[/srodtytul]

Od 1 stycznia 2009 r. definicja tego, na czym polega usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, zapisana jest wprost w [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166037]ustawie o rachunkowości, w nowym rozdziale 8a (tekst jedn. w DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.)[/link]. Jest to świadczenie usług w zakresie:

- prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

- okresowego ustalania lub sprawdzania w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

- wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,

- sporządzania sprawozdań finansowych,

- gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

[srodtytul]...a co doradztwem podatkowym[/srodtytul]

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Z art. 76a ust. 2 wynika, że przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mogą również:

- prowadzić, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych oraz udzielać im pomocy w tym zakresie,

- sporządzać, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielać im pomocy w tym zakresie.

Jednak przyznanie im tego prawa nie oznacza, że są to czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (co potwierdza sformułowanie „w zakresie określonym odrębnymi przepisami”). Były i nadal są to czynności doradztwa podatkowego.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269316]ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jedn. w DzU z 2008 r. nr 73, poz. 443 ze zm.)[/link] czynności doradztwa podatkowego obejmują:

- udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych,

- prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,

- sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Zmiana, jaka nastąpiła w tym zakresie od 1 stycznia 2009 r., polega jedynie na tym, że prawo przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe do wykonywania niektórych czynności doradztwa podatkowego zostało zapisane teraz w ustawie o rachunkowości.

Chodziło bowiem – jak tłumaczył rząd, przedstawiając projekt zmian do ustawy o rachunkowości – o realizację postulatu wynikającego z [b]wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2007 r. (K 42/05).

Innymi słowy prowadzenie prostej księgi przychodów i rozchodów jest czynnością doradztwa podatkowego, a nie czynnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.[/b]

Skoro zatem są to czynności doradztwa podatkowego, to ich wykonywanie pozbawia prawa do zwolnienia z VAT ze względu na wielkość obrotów (nieprzekraczającą za poprzedni rok 50 tys. zł). Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zwolnienia nie stosuje się do podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa.

[srodtytul]Również według PKD[/srodtytul]

Dodajmy, że również według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 działalność księgowych jest klasyfikowana jako „działalność rachunkowa – księgowa, doradztwo podatkowe” (symbol PKD 69.20.Z). To jedna podklasa, pod którą kryje się:

- księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,

- sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,

- kontrola i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),

- doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Z kolei według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług usługi księgowe są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.12.20-00.00 jako „usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych”.

[srodtytul]Inne interpretacje[/srodtytul]

Jednak nie każdy organ podatkowy podziela pogląd, że prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów jest doradztwem podatkowym. W decyzji z [b]Izby Skarbowej w Bydgoszczy 20 października 2008 r. (ITPP1/443-644/08/ BK) [/b]dyrektor stwierdził, że spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z VAT, jeżeli:

- będzie prowadzić w programie komputerowym i przechowywać ewidencje księgowe w postaci ksiąg (podatkowa księga przychodów i rozchodów, odrębnie prowadzony inwentarz), prowadzić sprawy kadrowo-płacowe, sporządzać i transmitować wszelkiego typu deklaracje w ramach programu Płatnik, sporządzać różnego typu zestawienia własne dotyczące przychodów i kosztów zleceniodawcy, sporządzać informacje PIT-11 jako płatnik i przekazywać je pracownikom, a jednocześnie

- w umowie ze zleceniodawcą zapisze, że „zleceniobiorca nie będzie świadczyć usług w zakresie doradztwa dla zleceniodawcy”.

„Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnienia wynika, że spółka zamierza świadczyć usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.12.20-00.00 «usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych», nie udzielając przy tym porad prawnych ani nie podpisując deklaracji podatkowych”. A skoro tak, to „w momencie rozpoczęcia ww. działalności gospodarczej spółce przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług” – odpowiedział dyrektor bydgoskiej izby. Wprawdzie interpretacja ta jest z 2008 r., ale – jak powiedzieliśmy – mimo zmian w ustawie o rachunkowości definicja czynności doradztwa podatkowego w 2009 r. się nie zmieniła.