Jak zaksięgować w podatkowej księdze przychodów ?i rozchodów zapłatę za koncesję na alkohol?

– pyta czytelnik.

Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej reguluje co do zasady ustawa z 2 lipca  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. DzU z 2013 r., ?poz. 672 ze zm.). Często jednak umiejętności danej osoby czy jej doświadczenie nie są wystarczające, aby legalnie prowadzić biznes. Wiele obszarów (rodzajów działalności) podlega ograniczeniom ustawowym, które wiążą się z koniecznością posiadania zezwoleń, licencji, koncesji czy wpisów do rejestrów działalności regulowanej. Dotyczy to między innymi sprzedaży napojów alkoholowych.

Kwota z ustawy...

Na podstawie pisemnego wniosku koncesję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność związaną z taką sprzedażą, płacą opłatę ustaloną w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 1356 ze zm.). Jest to kwota 525 zł (na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa i napojów zawierających 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu) lub 2100 zł (dla mocniejszych trunków), wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.

... lub zależna od obrotu

Przedsiębiorca kontynuujący działalność w tym zakresie musi pamiętać o złożeniu oświadczenia, w którym podaje wartość sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni  rok kalendarzowy z podziałem na ich rodzaje. Na tej podstawie gmina wylicza kwotę opłaty za zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Opłatę uiszcza się w trzech równych ratach:

- 1 rata do 31 stycznia,

- 2 rata do 31 maja,

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- 3 rata do 30 września.

Uwaga!

Termin złożenia oświadczenia i dokonania opłaty upływa 31 stycznia każdego roku. W sytuacji spóźnienia ze złożeniem oświadczenia lub niedokonania wpłaty we wskazanym terminie zezwolenie zostaje cofnięte.

Ewidencja

W przypadku podatników prowadzących pkpir ?za dzień poniesienia kosztów uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu będącego podstawą do ujęcia kosztu (zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o PIT). Zatem podatnicy zaliczają wydatki do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

W przypadku opłat za zezwolenie płatnych w ratach zalecam, aby księgować w koszty podatkowe poszczególne raty w dacie ich zapłaty.

Koszt związany z opłatą za koncesję należy ująć ?w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki".

Przykład

Jan Kowalski w ramach działalności gospodarczej prowadzi sklep wielobranżowy. Na mocy uzyskanej koncesji sprzedaje także napoje alkoholowe. 15 stycznia 2014 r. złożył stosowne oświadczenie dotyczące sprzedaży alkoholi w 2013 roku i otrzymał zezwolenie na sprzedaż ?napojów alkoholowych na 2014 rok.

Opłatę wyliczono na kwotę 4200 zł i ustalono raty płatności:

1 rata: 1400 zł, termin płatności do 31 stycznia 2014 r., zapłacona 15 stycznia 2014 r. gotówką w kasie urzędu,

2 rata: 1400 zł, termin płatności do 31 maja 2014 r., zapłacona 14 maja 2014 r. przelewem bankowym,

3 rata: 1400 zł, termin płatności do 30 września 2014 r., zapłacona 29 września 2014 r. przelewem bankowym.

Zapisy w pkpir w styczniu: >patrz tabela niżej.

W analogiczny sposób należy ująć w księdze kolejne raty, ?pod datą ich płatności.

Przykład

Jan Kowalski w ramach działalności gospodarczej prowadzi sklep wielobranżowy. Zamierza rozszerzyć ofertę ?o sprzedaż napojów alkoholowych zawierających ?do 4,5 proc. alkoholu oraz piwa. 15 stycznia 2014 r. ?złożył wniosek o wydanie zezwolenia na ich sprzedaż ?i przelał na rachunek gminy 525 zł. Kwotę tę ujmie ?w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ?pod datą 15 stycznia w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki".

Autor ?jest właścicielem firmy świadczącej usługi księgowe