Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostka powinna dokonywać oceny należności i aktualizować ich wartość uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości aktualizacji podlegają:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu – do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym,