Jednymi ze zmian, które weszły w życie jest aktualizacja MSR 37 dotyczącego rezerw, zobowiązań warunkowych oraz aktywów warunkowych. Dotyczą one jednak tylko tych podmiotów, które stosują MSR. Do ich grona możemy zaliczyć m.in.: banki, emitentów papierów wartościowych czy jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.