Ponowne wprowadzenie do ewidencji środka trwałego następuje według pierwotnej wartości początkowej - tej samej, po której dany środek trwały został wprowadzony do ewidencji po raz pierwszy. Jest to bowiem cały czas ten sam środek trwały.

Ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji może się odbyć na podstawie dokumentu OT. Przyjęcie środka trwałego powinno nastąpić w takiej wartości początkowej, w jakiej został on wyksięgowany z ewidencji. Można to zrobić zapisem odwrotnym.

Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji powinno wyglądać następująco:

- Wn „Odpisy umorzeniowe środków trwałych" (dotychczasowe umorzenie)

- Ma „Środki trwałe" (wartość początkowa środka trwałego)

- Wn „Pozostałe koszty operacyjne" (nieumorzona wartość środka trwałego).

Natomiast ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji może zostać ujęte zapisem:

- Wn „Środki trwałe"

- Ma „Odpisy umorzeniowe środków trwałych"

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

- Ma „Pozostałe koszty operacyjne" (nieumorzona wartość środka trwałego).

Przykład

Po czterech latach użytkowania spółka podjęła decyzję o likwidacji środka trwałego (samochód osobowy). Ujęto odpowiednie księgowania w ewidencji finansowo – księgowej. Jednak ostatecznie środek trwały nie został zlikwidowany. Podjęto decyzję o ponownym wykorzystywaniu go w działalności gospodarczej.

- Wartość początkowa środka trwałego: 55 000 zł

- Dotychczasowe umorzenie: 20 proc. x 55 000 x 4 = 44 000 zł

Ewidencja księgowa:

1. Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji (likwidacja ŚT) na podstawie dokumentu LT:

a) wartość początkowa środka trwałego

Ma „Środki trwałe" 55 000 zł

b) dotychczasowe odpisy umorzeniowe

Wn „Umorzenie środków trwałych" 44 000 zł

c) niezamortyzowana wartość środka trwałego

Wn „Pozostałe koszty operacyjne" 11 000 zł

2. Zapis jednostronny – ujęcie w ewidencji pozabilansowej środka trwałego postawionego w stan likwidacji.

Wn „Środki trwałe w likwidacji" 55 000 zł

3. Ponowne ujęcie środka trwałego w ewidencji na podstawie dokumentu OT:

a) Wartość początkowa środka trwałego

Wn „Środki trwałe" 55 000 zł

b) Dotychczasowe odpisy umorzeniowe

Ma „Umorzenie środków trwałych" 44 000 zł

c) Niezamortyzowana wartość środka trwałego

Ma „Pozostałe przychody operacyjne" 11 000 zł

4. Zapis jednostronny – ujęcie w ewidencji pozabilansowej środka trwałego postawionego w stan likwidacji

Ma „Środki trwałe w likwidacji" 55 000 zł

5. Miesięczny odpis amortyzacyjny 20 proc. x 55 000 zł / 12 = 916,67 zł

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Oznacza to, że środek trwały ponownie wprowadzony do ewidencji bilansowej może być amortyzowany zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został ponownie wprowadzony do tej ewidencji.

Uwaga! Nie nalicza się i nie ujmuje w księgach rachunkowych odpisów amortyzacyjnych za okres zaprzestania używania tego środka – to znaczy za czas, w którym pozostawał przeznaczony likwidacji.

Przy ponownym wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji data zakończenia rozliczania odpisów amortyzacyjnych do momentu zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego wydłuży się o czas, w którym środek trwały pozostawał poza ewidencją.

—Beata Dzierżanowska, biegły rewident