Odpisy z biernego międzyokresowego rozliczenia kosztów (dalej: RMB) napraw gwarancyjnych dokonywane są zawsze proporcjonalnie do szacowanej wartości świadczeń. RMB stanowią oszacowanie kosztów, dotyczących bieżącego okresu sprawozdawczego, więc są pewną formą rezerw. Nie są to jednak rezerwy na zobowiązania tworzone na mocy art. 35d ustawy o rachunkowości, ponieważ obciążają one koszty działalności podstawowej jednostki, natomiast rezerwy na zobowiązania dotyczą pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.