Nowa ustawa regulująca rynek usług audytorskich została uchwalona w maju 2017 r. i wzbudziła wiele dyskusji. Przyczyną ostrych sporów był przede wszystkim zakaz świadczenia przez audytora różnych usług (w tym doradztwa podatkowego) na rzecz badanej jednostki. Chociaż z tego powodu o ustawie było wiosną dość głośno, okazuje się, że o praktycznych aspektach nowej ustawy wciąż nie wiedzą nawet spółki giełdowe, zobowiązane do poddania swoich sprawozdań finansowych badaniom przez biegłego rewidenta.

– Choć od wejścia w życie nowej ustawy minęło już kilka miesięcy, to wciąż zamówienia na audyt czy oferty przetargowe nie uwzględniają nowych wymagań – zauważa Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Jak podkreśla, błędy dotyczą przede wszystkim czasu trwania umów.

– Ustawa przewiduje obowiązek podpisywania pierwszej umowy z audytorem na dwa lata, gdy badany ma być okres rozpoczynający się po 16 czerwca 2016 r. Tymczasem w wielu ofertach pojawia się tylko roczny termin – mówi ekspertka.

Nowe przepisy wymagają więcej od umów z biegłymi rewidentami. Wcześniej warunków nie było albo zależały od dobrej woli stron. Tak jest np. ze zobowiązaniem audytora do działania według międzynarodowych standardów badania – teraz ten element kontraktu jest obowiązkowy. Biegły rewident powinien też złożyć oświadczenie o niezależności (według dość rygorystycznych wymogów nowej ustawy). Jeśli badanie dotyczy grupy kapitałowej, to szef jej głównego podmiotu powinien zobowiązać się do udostępnienia dokumentów wszystkich podmiotów z grupy. Sama zaś umowa powinna dotyczyć sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Dotychczas chodziło o dwa osobne dokumenty: opinię i raport tegoż biegłego.

– Umowa nieodpowiadająca wymogom ustawy jest z mocy prawa nieważna. Dlatego warto, by zarządy, rady nadzorcze i komitety audytowe spółek zamawiających jako podmioty odpowiedzialne za przeprowadzenie audytu i kontakty z audytorem zapoznały się z nowymi przepisami oraz ich interpretacjami – przestrzega Barbara Misterska-Dragan.

Wzorzec umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego został przyjęty przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w specjalnej uchwale z 16 sierpnia 2017 r. Jak zaznaczyła Rada, ten dokument jest „propozycją do ewentualnego wykorzystania" przez firmy audytorskie, aczkolwiek „powinna zostać w odpowiedni sposób dostosowana do warunków zlecenia".

Wzór umowy jest dostępny na stronie Rady. Zawarto też na niej wiele wyjaśnień dotyczących nowej ustawy, w sprawach budzących wątpliwości zarówno biegłych rewidentów, jak i przedsiębiorców. Wyjaśnienia te dotyczą także sprawy budzącej największe emocje, czyli doradztwa świadczonego przez audytora. Będzie je można świadczyć na rzecz jednostek zainteresowania publicznego równolegle z audytem do końca 2017 r., jeśli umowę o doradztwo zawarto przed 21 czerwca 2017 r.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.rochowicz@rp.pl