Podatkowa rewolucja zwana Polskim Ładem w wielu miejscach zaostrza rygory dla podmiotów powiązanych, działających w krajowych i międzynarodowych grupach kapitałowych. Naturalne zatem, że zmiany w ustawach o PIT i CIT dotknęły także najważniejszych dla tej tematyki przepisów w zakresie cen transferowych. Przedstawiamy tu niektóre z nich.

Podatnicy z ulgą mogą przyjąć wydłużenie terminów sprawozdawczych. Termin złożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będzie przypadał na koniec 10. miesiąca po zakończeniu danego roku podatkowego (dziś to 9 miesięcy). Obowiązek złożenia formularza TPR-C i oświadczenia o sporządzaniu lokalnej dokumentacji określono zaś na koniec 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (dziś to też 9 miesięcy). Obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej będzie wciąż przypadał na koniec 12. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Ponadto wydłużono z 7 do 14 dni termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji przez podatnika na żądanie organu podatkowego.

Nowe przepisy wymuszą na podatnikach unowocześnienie formy sprawozdawczości cen transferowych. Lokalna dokumentacja powinna być przygotowana w formie elektronicznej.

Zaostrzone będą reguły podpisywania informacji TPR składanej organom skarbowym. Osobą upoważnioną do sygnowania tego dokumentu będzie:

- osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,

- osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający w Polsce,

- kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a w przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – wyznaczona osoba wchodząca w skład tego organu.

W żadnym wypadku nie będzie dopuszczalne podpisanie tej informacji przez pełnomocnika, z wyjątkiem pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. W przypadkach, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, który wyznaczy spośród swojego składu jedną osobę do podpisywania TPR – i tak odpowiedzialność za ewentualne niezłożenie tej informacji poniosą wszyscy członkowie takiego gremium.

W kodeksie karnym skarbowym pojawią się nowe sankcje za naruszenie przepisów o dokumentowaniu cen transferowych. Za niesporządzenie takiej dokumentacji, podanie w niej nieprawdziwych informacji albo niedołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych trzeba się będzie liczyć z grzywną do 720 stawek dziennych. Obecnie taka kara może sięgnąć maksymalnie około 27 mln zł. Jej realna wartość – według zasad prawa karnego – zależy od skali przewinienia i możliwości majątkowych ukaranej osoby.

Przewidziano także karę za złożenie po terminie lokalnej dokumentacji cen transferowych lub informacji TPR. Będzie to grzywna do 240 stawek dziennych (maksymalnie około 9 mln zł).

Czytaj więcej

Polski Ład - poradnik: Kto zyska, a kto straci na „obniżce” podatków