Rola księgowego we współczesnej rzeczywistości gospodarczej stanowiła punkt wyjścia do dyskusji podczas debaty „Nowoczesna edukacja księgowych kluczem do sukcesu", zamykającej cyklicznie organizowane przez Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyjazdowe szkolenie kadry dydaktycznej i spotkanie przedstawicieli władz statutowych. Jej uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: jak uczyć księgowych?

Czytaj także: Jak kształcić przyszłych księgowych

Dyskusja toczyła się wokół problemu dostosowania kształcenia księgowych do rosnących wymagań przedsiębiorców i zmieniającej się rzeczywistości. Paneliści poruszali kwestie metod i technik prowadzenia zajęć oraz wykorzystania nowoczesnej technologii i dostępnych aplikacji. Zastanawiano się także nad kierunkiem, w którym powinno podążać Stowarzyszenie, aby nie tylko utrzymać pozycję na rynku usług szkoleniowych, ale przede wszystkim jak najlepiej reprezentować środowisko księgowych.

W debacie udział wzięli przedstawiciele władz warszawskiego oddziału Stowarzyszenia, wykładowcy prowadzący w Stowarzyszeniu kursy i szkolenia oraz zaproszeni goście.

Uregulować zawód

– Podstawowym celem, stawianym nam przez członków Stowarzyszenia, jest ustawowe unormowanie zawodu księgowego – rozpoczął dyskusję panelową Jerzy Koniecki, prezes zarządu O/O w Warszawie SKwP. – Pierwsze próby unormowania zawodu Stowarzyszenie podjęło po deregulacji uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wprowadzenie na rynek tytułu „certyfikowanego eksperta usług księgowych" (CEUK) rozwiązało problem weryfikacji kwalifikacji i kompetencji osób, zajmujących się usługowym rozliczaniem finansowo-księgowym przedsiębiorców. Certyfikat, który powstał z inicjatywy członków Koła Biur Rachunkowych, działającego przy O/O w Warszawie SKwP, zobowiązuje legitymujące się nim osoby do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Jerzy Koniecki podkreślił, że wprowadzenie zarówno CEUK-a, jak i czterostopniowej autorskiej ścieżki certyfikacji zawodu księgowego – od księgowego przez specjalistę ds. rachunkowości i głównego księgowego, aż po dyplomowanego księgowego – dało przedsiębiorcom sygnał, że jest na rynku „ktoś", kto edukuje księgowych i jest gwarantem posiadanej przez nich wiedzy. Zaznaczył również, że trwają prace nad wprowadzeniem kolejnych certyfikatów z zakresu rozliczania płac.

Zintegrowany System Kwalifikacji

Podczas swojego wystąpienia prezes Jerzy Koniecki powiedział również, że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce włączyło się w prace związane z polską ramą kwalifikacji. Czterostopniowa ścieżka certyfikacji zawodu księgowego, uzupełniona o certyfikaty – certyfikowanego specjalistę usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz certyfikowanego eksperta usług księgowych – mają zostać wpisane do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), a w konsekwencji zobowiązać księgowych do stałego podnoszenia kwalifikacji poprzez ustawiczne doskonalenie zawodowe.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Włączając się do dyskusji, Monika Fibich – nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie, przypomniała, że wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ma w założeniu zapewnić porównywalność wszystkich dyplomów i certyfikatów, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. System pozwoli także na potwierdzenie kwalifikacji zdobytych na kursach czy szkoleniach, a więc wszystkich umiejętności uzyskanych w systemie pozaszkolnym.

– Pozwoli to pracownikom lepiej planować rozwój zawodowy, zwiększy możliwości uczenia się i nabywania w różny sposób kwalifikacji, ułatwi zdobywanie nowych zawodów i przechodzenie między branżami, a także umożliwi prezentowanie swoich kwalifikacji w sposób bardziej zrozumiały, zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku pracy. Pracodawcom ułatwi natomiast porównywanie kwalifikacji i ocenę rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy – podkreśliła Monika Fibich. Dodała, że wprowadzenie ZSK, które ma docelowo podnieść w Polsce poziom kapitału ludzkiego oraz zwiększyć liczbę osób uczących się i podnoszących kwalifikacje, przewiduje także potwierdzanie kwalifikacji rynkowych, a więc tych zdobywanych na kursach prowadzonych przez firmy szkoleniowe i organizacje zawodowe, takie jak Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Na wydawanych dyplomach i certyfikatach można będzie bowiem przypisać określony poziom umiejętności, wiedzy, kwalifikacji.

W odpowiedzi na gospodarcze otoczenie

Wcielająca się w rolę moderatora debaty, Elżbieta Młynarska-Wełpa – wykładowca SKwP, powiedziała na wstępie, że zawód księgowego tworzą dziś osoby, które nie tylko zajmują się rachunkowością i posiadają umiejętności finansowe, ale które również rozumieją biznes, nie boją się przedsiębiorczości oraz potrafią komunikować się z przedsiębiorcami. Dało to początek dyskusji na temat roli księgowego we współczesnej rzeczywistości gospodarczej.

Sebastian Chochół – główny księgowy dużej firmy, wykładowca SKwP, biegły rewident, podkreślił, że dzisiejszy księgowy nie może ograniczać się do znajomości przepisów i zasad rachunkowości, nie wystarczy już znajomość prawa i podatków. Współczesny księgowy musi również posiadać tzw. umiejętności miękkie: współpracy z grupą, precyzyjnego wyrażania myśli i doradzania przedsiębiorcy, w jaki sposób może korzystać z przepisów.

– Każdy księgowy powinien te umiejętności rozwijać, aby potrafił się odnaleźć w tak dynamicznie zmieniającym się otoczeniu – podkreślił.

Urzeczywistnianie wizji przedsiębiorców

Wokół potrzeb biznesu, wymuszających pewnego rodzaju przebranżowienie się księgowych, toczyła się dyskusja, zapoczątkowana przez Agnieszkę Gajewską – biegłego rewidenta, członka zarządu O/O w Warszawie SKwP, prezesa Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, wykładowcę SKwP. Przysłuchując się debacie z sali, postawiła kilka pytań: Jaka przyszłość czeka księgowych? Jak sprostać rosnącym wymaganiom przedsiębiorców? Jak nadążać za zmianą?

Adam Kęsik – wykładowca i członek zarządu O/O w Warszawie SKwP, zaznaczył, że rola partnera biznesu, w której dziś obsadzani są księgowi, wymaga od nich bycia na bieżąco nie tylko z wprowadzonymi już zmianami, ale również z ich projektami.

– Dziś możemy już przewidzieć, co z dużym prawdopodobieństwem wydarzy się w roku przyszłym. Aby księgowy czuł się swobodnie w tym, co dzieje się w gospodarce, doradzał w procesach biznesowych, a także aktywnie uczestniczył w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, musi śledzić projekty zmian – podkreślił. I przypomniał, że działania przedsiębiorcy w naturalny sposób odnoszą się do przyszłości. Nie da się bowiem prowadzić biznesu, nie myśląc o tym, co się wydarzy za 2-4 lata, a zajmując się jedynie tym, co jest tu i teraz. Dlatego przedsiębiorcy potrzebują księgowych, zdolnych przedstawić wiarygodne prognozy na przyszłość, uwzględniające potencjalne ryzyko. Dzięki temu będą w stanie przed tym ryzykiem się zabezpieczyć.

– Wszystkie wizje, charakterystyczne dla przedsiębiorcy, który musi funkcjonować na poziomie pewnej abstrakcji, są realizowane tylko dlatego, że księgowi potrafią je urzeczywistniać i przełożyć na konkretne informacje, dbając o to, aby nie dochodziło do dużych kryzysów ekonomicznych. A gdy już do nich dojdzie, znajdują sposób na ich rozwiązanie – spuentował Adam Kęsik.

Innowacyjne kształcenie ustawiczne

Podsumowując dotychczasową dyskusję, Małgorzata Mazurkiewicz – wykładowca i sekretarz zarządu O/O w Warszawie SKwP, skupiła się na tym w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi nie tylko kształcić księgowych, ale również nadawać kształt i kierunek rozwoju zawodom związanym z księgowością. Podkreśliła, że Stowarzyszenie, jako organizacja zrzeszająca przedstawicieli zawodu, promuje wysokie standardy zarówno zawodowe, jak i etyczne, a wykładowcy, którzy szkolą przyszłych księgowych, są wysokiej klasy specjalistami, posiadającymi ogromne doświadczenie praktyczne. I właśnie to doświadczenie praktyczne jest, zdaniem Małgorzaty Mazurkiewicz, kluczowe przy kształceniu księgowych. – Połączenie praktyki zawodowej, obserwacji codziennego biznesu, jego potrzeb i tego, jak się kształtuje, jak dynamicznie się zmienia, jest bardzo ważne, ponieważ daje odpowiedź zarówno na potrzeby biznesu, jak i słuchaczy – podkreśliła.

Odniosła się również do wykorzystania w procesie kształcenia nowoczesnych technologii, zaznaczając, że rewolucja technologiczna w sposób szczególny dotyka księgowych. Kluczowego znaczenia nabierają bowiem jakość i szybkość przetwarzania danych. Podkreśliła jednak, że pomimo dostępności informacji należy pamiętać, iż sama wiedza nie jest informacją, a dopiero umiejętność wychwycenia tego, co istotne i odpowiedniego wykorzystania. Dlatego wykładowcy powinni przekazywać słuchaczom również umiejętność selekcjonowania informacji.

Podobne stanowisko przedstawiła Dorota Lipińska – dyrektorka Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie. Przyznała, że choć nie da się dziś z sukcesem kształcić przyszłych księgowych, nie korzystając z nowoczesnych technologii, takich jak smartfony, tablety i różne aplikacje, których znajomość jest konieczna w świecie postępującej informatyzacji, to jednak prawdziwie innowacyjna szkoła to taka, która współpracuje z pracodawcami i praktykami. Taką współpracę szkoła nawiązała kilka lat temu ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, które objęło patronatem honorowym i wsparciem finansowym już kilka konkursów i konferencji organizowanych przez ZSLiE. Przedstawiciele Stowarzyszenia zasiadali w jury konkursów i zabierali głos w dyskusjach. Zorganizowano również kilka prelekcji, w czasie których goście z SKwP opowiadali młodzieży o praktycznej stronie zawodu księgowego i biegłego rewidenta, nakreślali im perspektywy oraz szanse rozwoju zawodowego, które – jak podkreśliła Dorota Lipińska – uczniowie bardzo sobie cenią.

Koniec z rutyną

Podsumowując zarówno debatę, jak i trzydniowe szkolenie dla wykładowców, kształcących na co dzień przyszłych księgowych w SKwP, Anna Dąbrowska – trener, specjalista w edukacji dorosłych, zaznaczała, że najważniejsze jest prowadzenie zajęć w taki sposób, aby maksymalnie aktywizowały słuchaczy i zawierały jak najwięcej elementów praktycznych, gotowych do zastosowania w życiu zawodowym. Wykładowca, aby być skutecznym, powinien stale szukać nowych metod nauczania. Tylko w ten sposób nie popadnie w rutynę. – Sukcesy wykładowców mierzone są sukcesami słuchaczy – zakończyła Anna Dąbrowska.