Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej resortu wyjaśniło, jak firmy powinny zaksięgować umorzenie subwencji PFR, od których zaniechano podatku. Przypomniało, że zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia, począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Ma to zapewnić przedsiębiorcom możliwość dostosowania systemu płatności do aktualnej kondycji finansowej.

Resort podkreśla, że z punktu widzenia ustawy o rachunkowości otrzymana z PFR subwencja finansowa spełnia definicję zobowiązań określoną w ustawie. Na dzień powstania ujmuje się je w księgach rachunkowych jako zobowiązanie wobec PFR z tytułu subwencji finansowej, w kwocie wymagającej zapłaty, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej, tj. wpływu środków, na podstawie wyciągu bankowego.

Czytaj także: Umorzone subwencje z PFR: jak to zaksięgować

W przypadku umorzenia otrzymanej kwoty subwencji – umorzenie zobowiązania ma charakter incydentalny – w księgach rachunkowych nastąpi zmniejszenie tej części zobowiązania w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi, na podstawie odpowiedniego dowodu źródłowego, w dacie dokonania tej operacji gospodarczej, zgodnie z warunkami udzielenia tego finansowania.

Jak wyjaśnia MF, gdy umorzenie subwencji finansowej nastąpiło w 2021 r., to powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie, czyli w 2021 r. Dotyczy to przypadków, gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Podkreśliło, że umorzenie zobowiązania zwiększa pozostałe przychody operacyjne.

Jednocześnie w komunikacie resort finansów przypomina, że szczegółowe omówienie problemów dotyczących rachunkowości w pandemii znajduje się w specjalnej zakładce „Sprawozdania finansowe w czasie Covid-19". Można w niej znaleźć kilkanaście odpowiedzi na wybrane tematy dotyczące księgowania. MF wyjaśniło m.in., że gdy złożona deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 za 2020 r. została następnie objęta postanowieniami uchwały rady gminy wprowadzającej za część 2020 r. zwolnienie z tej daniny, w księgach rachunkowych należy zmniejszyć zobowiązanie z tytułu tego podatku. A ponieważ zwolnienie jest skutkiem działań państwa, powinno być zaklasyfikowane jako przychód. Zmniejszenie zobowiązania spowoduje bowiem uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

W jednej odpowiedzi wskazano również jak mikroprzedsiębiorca ma rozliczyć pożyczkę ze środków Funduszu Pracy. W księgach należy ująć ją na koncie do ewidencjonowania zobowiązań z tytułu pożyczek. Przy czym powinno być to opisane w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.