W związku z koniecznością dostosowania obowiązujących w Polsce przepisów do zmienionych norm UE w 2009 r. zmieniono ustawę o biegłych rewidentach. Do ważniejszych modyfikacji zaliczyć można m.in. stworzenie systemu nadzoru nad biegłymi i firmami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych, zmiany w systemie zapewnienia jakości rewizji finansowej oraz wprowadzenie obowiązku utworzenia komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (wszystkie firmy notowane na GPW oraz banki i instytucje finansowe).

Nowe przepisy mają za zadanie m.in. poprawić jakość sprawozdań finansowych oraz zapewnić niezależność biegłych. Od tego roku wprowadzono bowiem przepis umożliwiający pociągnięcie do odpowiedzialności członków rad nadzorczych spó-łek za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonywania przez nich nadzoru nad sprawozdawczością. Spółki muszą też powołać komitety ds. audytu.

Czy nowe przepisy doprowadzą do zmian na rynku? – Zdecydowanie tak. Główne zmiany, jakie odczują mniejsze firmy, to przede wszystkim zwiększenie kosztów działania. Szczególnie dotkliwe będzie to dla tych podmiotów, które obsługują pojedyncze spółki publiczne – mówi Jacek Hryniuk, partner zarządzający Ernst & Young.

Wyjaśnia, że zostały one zobowiązane np. do stworzenia stron internetowych, na których będą podawać do wiadomości publicznej informacje m.in. o strukturze własnościowej, strukturze zarządzania czy systemie kontroli wewnętrznej. Firmy te będą też poddawane wnikliwszym i częstszym kontrolom organów nadzorujących wykonywanie zawodu biegłego rewidenta.

Tomasz Wróblewski, wiceprezes Grant Thornton Frąckowiak, zwraca zaś uwagę na rosnącą złożoność badań. – Transakcje dokonywane przez coraz więcej małych i średnich firm są skomplikowane, wymagają szacunków. Oczekiwania odbiorców sprawozdań są coraz wyższe. Zwiększa się więc ryzyko pracy biegłych rewidentów – mówi. – Część podmiotów nie jest przygotowana, aby te wymagania spełnić – dodaje.

Niepokój budzą kolejne przygotowywane modyfikacje. – Wiadomo już, że ustawa o biegłych będzie nowelizowana. Biorąc pod uwagę tezy głoszone przez KNF, zmiany niekoniecznie muszą być pozytywne – mówi Bogdan Dębicki, partner w dziale audytu KPMG. Zaznacza też, że do działania na nowych zasadach wkroczy Krajowa Komisja Nadzoru, organ Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Zmieni się jednocześnie zakres kontroli i jej metodologia.