[b]- Nasza spółka sporządziła już wstępną wersję sprawozdania finansowego za 2009 r., która została podpisana przez zarząd.

W sprawozdaniu tym na dzień bilansowy nie uwzględnialiśmy żadnych rezerw. Przeciwko spółce toczyło się jednak jedno postępowanie, które zostało zakończone w styczniu 2010 r., kilka dni po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

Spółka została zobowiązana do zapłaty kwoty 15 tys. zł, tytułem niewypłaconej premii dla jednego z przedstawicieli handlowych, z którym rozwiązaliśmy umowę. Premia dotyczyła I kwartału 2009 r. Zarząd spółki podjął decyzję o wypłacie zaległego wynagrodzenia i niekontynuowaniu sporu.

Czy informację o przegranym postępowaniu powinniśmy w jakiś sposób uwzględnić w sprawozdaniu za 2009 r.? Czy ma to wpływ na ujęcie i wycenę rezerw na 31 grudnia 2009 r. [/b]

W tym wypadku wystąpiło tzw. zdarzenie po dacie bilansowej.

Zgodnie z wymogami art. 54 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0A9C91F09A5DF196E9BF3E3A17ED1D94?id=324433]ustawy o rachunkowośći,[/link] jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego a przed jego zatwierdzeniem jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, powinna je zmienić, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie dotyczy.

Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Zdarzenia po dacie bilansowej można więc podzielić na takie, które dostarczają nowych informacji na temat stanu istniejącego na dzień bilansowy. Bardzo często wymagają one dokonania korekt bilansowych (np. utworzenia rezerw lub odpisów aktualizujących aktywa).

Druga grupa to zdarzenia, które nie potwierdzają stanu na dzień bilansowy. W tym wypadku, jeżeli są istotne, ujmuje się je jedynie w formie opisowej w informacji dodatkowej. Pozwala to na lepsze przedstawienie sytuacji finansowej i majątkowej firmy.

Autopromocja
CYFROWA.RP.PL

Jak cyfrowa rewolucja wpływa na biznes i życie codzienne

CZYTAJ WIĘCEJ

W przypadku spółki zakończenie postępowania potwierdza stan, który istniał na dzień bilansowy. Wyrok sądu potwierdził jedynie to, że spółka nieprawidłowo wyliczyła wynagrodzenie dla przedstawiciela handlowego za I kwartał 2009 r.

W związku z tym, jeżeli kwota rezerwy jest istotna dla sprawozdania finansowego, należy zmienić wstępną wersję tego sprawozdania i ująć opisaną wyżej rezerwę.

Ponieważ kwota 15 tys. zł odnosi się jedynie do wartości należnej przedstawicielowi handlowemu, kalkulując rezerwę należy także uwzględnić ewentualne dodatkowe zobowiązania spółki z tym związane, np. podatek, składki na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki karne z tytułu nieterminowych płatności.

[i]Józef Król jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Moore Stephens Józef Król sp. z o.o.[/i]

[i]Jacek Kaczka jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu firmy audytorskiej Audit4Business sp. z o.o.[/i]