O wysokości limitów podatkowych decyduje średni kurs euro ustalony przez NBP na pierwszy roboczy dzień października. W tym roku oznacza to kurs z poniedziałku 1 października, który wyniósł 4,2795 zł za 1 euro. Rok temu kurs ten wynosił 4,3137 za 1 euro. Oznacza to, że limity na 2019 rok będą niższe niż w roku 2018.

Kiedy pełna księgowość

I tak od 1 stycznia 2019 roku zmienia się limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości). Obowiązek prowadzenia takich ksiąg mają jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczą 2 mln euro. Przeliczenia dokonuje się według wspomnianego średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Oznacza to, że limit ten będzie w przyszłym roku wynosić 8 559 000 zł.

Odpisy do przeliczenia

Zmiana dotyczy także innych limitów. Głównie podatkowych. I tak, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Dotyczy to jednak tylko odpisów od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, w zaokrągleniu do 1000 zł. Oznacza to, że odpis taki będzie możliwy do kwoty 214 tys. zł, czyli o 2 tys. niższej niż w roku 2018.

Mały, czyli jaki

Zmienia się także limit uznania podatnika za małego. Jest on ustalany na tych samych zasadach co limit jednorazowej amortyzacji, jednak dla kwoty obrotu 1,2 mln euro. Oznacza to, że taki status będą w 2019 roku mieli podatnicy, których obroty nie przekroczą 5 176 000 zł (41 tys. zł mniej niż w 2018 roku). Status małego podatnika nie tyko pozwala na korzystanie ze wspomnianej wyżej jednorazowej amortyzacji, ale pozwala także na korzystanie z kasowej metody rozliczania VAT (zarówno zapłata, jak i odliczenie podatku są możliwe dopiero po jego faktycznej zapłacie), tzw. kredytu podatkowego przy rozpoczęciu działalności oraz rozliczeń kwartalnych. Limit jest wspólny zarówno dla podatników VAT, jak i PIT. Natomiast odrębny limit dotyczy podatników VAT będących pośrednikami. W ich przypadku o statusie małego podatnika decyduje limit 45 000 euro, czyli w 2019 roku 193 000 zł (o 1 tys. mniej niż w roku 2018).

Warto jednak zaznaczyć, że obecnie trwają prace nad przepisami, które mają podnieść ten limit do 2 mln euro, co oznaczałoby jego wzrost do około 8 559 000 zł.

U ryczałtowców też drobne zmiany

Zmiana kursu euro ma także znaczenie w przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Co prawda w przypadku podatników rozpoczynających działalność nie ma limitów, jednak w kolejnych latach ta forma opodatkowania dostępna jest tylko dla tych podmiotów, których przychody w poprzednim roku nie przekroczyły 250 000 euro (w spółkach limit dotyczy sumy przychodów wspólników). Przeliczenia dokonuje się po tym samym kursie, jak opisanych wcześniej limitów podatkowych, jednak bez zaokrąglania do pełnych tysięcy złotych. W konsekwencji, ryczałt będzie dostępny w 2019 roku dla podmiotów, których przychody nie przekroczyły 1 069 875 zł (w roku 2018 było to 1 078 425).

Przepisy pozwalają także na wpłacanie ryczałtu kwartalnie. Dotyczy to podatników, u których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro, co oznacza stosowanie limitu w wysokości 1 069 87,50 zł dla chcących opłacać kwartalny ryczałt w 2019 roku.

Wyższe progi odpowiedzialności

Niezależnie od zmiany limitów podatkowych, w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2019 roku do 2250 zł płacy minimalnej zmieniają się (rosną) progi odpowiedzialności oraz kary przewidziane przez kodeks karny skarbowy.

Autor jest doradcą podatkowym, partnerem zarządzającym w TPA Poland