Ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (DzU poz. 2244) wprowadziła nowości także do ustawy o rachunkowości. Dzięki zmianom w przepisach więcej firm będzie miało uprawnienia do stosowania uproszczeń.

Czytaj także: Na czym polegają uproszczenia w sprawozdaniach jednostek mikro i małych

Na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 2a ustawy o rachunkowości status jednostek mikro będą miały także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 000 000 euro i nie więcej niż 3 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą – w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

Podniesiono limity, uprawniające do stosowania uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych. Dotychczas z możliwości sporządzania uproszczonego bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, a także zwolnienia ze sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz sprawozdania z działalności mogły korzystać jednostki, które nie przekraczały dwóch z trzech następujących wielkości:

a) 17 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Od 1 stycznia 2019 r. progi te będą wynosić odpowiednio:

a) 25,5 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, (...)

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

b) 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty (art. 3 ust. 1c pkt 1 ustawy o rachunkowości).

W dalszym ciągu stosowanie uproszczonych rozwiązań przewidzianych dla jednostek mikro i małych jest zależne od tego, czy organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z ich zastosowaniem, potwierdzoną stosowną uchwałą.

Zmienione regulacje ustawy o rachunkowości przewidują zwiększenie limitów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń:

- w ewidencji księgowej w zakresie klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony, tj. według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości),

- w obliczaniu kosztu wytworzenia produktu - do kosztów bezpośrednich można doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych; ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto (art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości),

- polegających na wyłączeniu stosowania przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (art. 28b ust. 1 ustawy o rachunkowości),

- polegających na odstąpieniu od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości).

Limity te są takie, jak dla małych jednostek, z wyłączeniem jednostek zainteresowania publicznego określonych w art. 3 ust. 1e pkt 1–6 ustawy o rachunkowości.

Jednostki mikro, jednostki małe, a także organizacje pozarządowe i inne jednostki mogące prowadzić działalność pożytku publicznego (z art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), które zmieszczą się w limitach określonych dla małych jednostek, będą uprawnione do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych według zasad określonych w przepisach podatkowych (art. 32 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Będą one mogły nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (art. 39 ust. 6 ustawy o rachunkowości) a także zrezygnować z zachowania zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz rezerw na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń (art. 7 ust. 2b ustawy o rachunkowości).