Jedną z najistotniejszych zmian w zakresie nowych, obowiązujących od 2017 r. przepisów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych jest wprowadzenie jej trójstopniowego kształtu dokumentacji podatkowej. Pierwszym i podstawowym poziomem będzie tzw. dokumentacja lokalna.

- Czym jest dokumentacja lokalna?

Dokumentacja lokalna to podstawowy element dokumentacji cen transferowych (pierwszy z trzech poziomów). Dokumentacja ta zawiera szczegółowy opis poszczególnych transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Jej nazwa wynika z faktu, że przygotowywana jest na poziomie krajowym – „lokalnym".

- Kiedy trzeba sporządzić podstawowy element dokumentacji podatkowej?

Do przygotowania dokumentacji lokalnej zobligowani są podatnicy o przychodach / kosztach powyżej 2 mln euro, którzy zawierali transakcje z podmiotami powiązanymi powyżej progów określonych w przepisach.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz jej zakres zależy od wielkości przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Zasadniczo, im wyższe przychody/koszty osiągnął podatnik, tym bardziej rozbudowaną dokumentację musi przygotować. Z drugiej jednak strony, wraz ze wzrostem przychodów podatnika zwiększa się próg dla dokumentowanych transakcji. I tak, w przypadku, gdy łączne przychody przekroczyły w poprzednim roku równowartość:

- 2 mln euro i nie więcej niż 20 mln euro – próg wynosi 50 000 euro, powiększone o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro;

- 20 mln euro i nie więcej niż 100 mln euro – próg wynosi 140 000 euro powiększone o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro;

- 100 mln euro – próg wynosi 500 000 euro.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Określając poziom przychodów, podatnik musi wziąć pod uwagę nie tylko przychody związane z podstawową działalnością, ale również przychody operacyjne, finansowe oraz zyski nadzwyczajne. Potwierdzają to organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 17 czerwca 2016 r. (IBPB-1-2/4510-541/16/JW).

- Co musi zawierać dokumentacja lokalna?

Zgodnie z art. 9a ust. 2b ustawy o CIT (art. 25a ust. 2b ustawy o PIT) dokumentacja lokalna musi zawierać:

- opis transakcji lub innych zdarzeń, zawierający m.in.:

– wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji;

– dane finansowe, w tym przepływy pieniężne dotyczące transakcji / zdarzeń;

– dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące transakcji / zdarzeń;

– opis przebiegu transakcji / zdarzeń, w tym pełnionych przez Strony funkcji, angażowanych aktywów, kapitału ludzkiego oraz ponoszonych ryzyk;

– wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących transakcji / zdarzeń oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika;

- opis danych finansowych podatnika;

- informacje o podatniku, w tym m.in. opis struktury organizacyjnej i zarządczej, opis przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności, realizowanej strategii gospodarczej czy otoczenia konkurencyjnego;

- dokumenty, w tym m.in. umowy, porozumienia zawarte w ramach transakcji.

Dodatkowo, podatnicy o przychodach / kosztach powyżej 10 mln euro są zobligowani do załączania do każdej dokumentacji analizy danych porównawczych (tzw. benchmarking study).

Szczegółowe informacje dotyczące elementów zawartych w dokumentacji znajdą się w rozporządzeniu ministra rozwoju i finansów w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej (obecnie projekt jest na etapie konsultacji publicznych).

Zasadniczo, zawartość dokumentacji lokalnej nie powinna być obca dla większości podatników. Wiele z powyższych elementów stanowi bowiem obligatoryjne informacje zawierane dotąd w dokumentacjach. Ponadto, niektóre elementy (dziś obligatoryjne, a wcześniej nie) podatnicy dodatkowo ujmowali w dokumentacjach w celu wyjaśnienia kontekstu transakcji (np. wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji).

- Do kiedy należy sporządzić dokumentację?

Zgodnie z art. 9a ust. 2f ustawy o CIT, dokumentację należy sporządzić nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. W praktyce podatnicy mający rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym będą więc zobowiązani sporządzić dokumentacje za 2017 r. do końca marca 2018 r. Dodatkowo, wraz z deklaracją podatkową konieczne będzie złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. ?

—Natalia Kotlarek jest starszym konsultantem w ABC Tax Spółka doradztwa podatkowego

—Dominika Chojnacka

Dominika Chojnacka, ABC Tax Spółka doradztwa podatkowego

Zmiany – na korzyść czy niekorzyść podatników

Niektóre zmiany możemy ocenić pozytywnie, np. ustalenie progu przychodów, poniżej którego nie trzeba sporządzać dokumentacji. Próg ustalony na poziomie 2 mln euro zwalnia najmniejsze podmioty z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, ograniczając w ten sposób koszty i obciążenie administracyjne podatnika.

Część zmian jest natomiast dość niekorzystna dla podatników, np. rozszerzenie zakresu informacji, które muszą znaleźć się w dokumentacji, w tym konieczność przygotowywania analiz benchmarkingowych. Dodatkowo, trzeba pamiętać, że realizacja prac z zakresu cen transferowych może być dość czasochłonna, a okres przed złożeniem CIT jest pracowity dla działów finansowo – księgowych. W konsekwencji, lepiej zaplanować i zrealizować prace nad dokumentacjami za 2017 r. odpowiednio wcześniej. ?