Program zostanie wykonany siłami własnymi Grupy PKP CARGO. Nowe wstawki kompozytowe typu LL otrzyma 2200 węglarek – to wagony czteroosiowe dotychczas eksploatowane z zestawami kołowymi obręczowanymi. Ponieważ zakazane jest stosowanie wstawek kompozytowych przy kołach obręczowanych, to PKP CARGO ze względów technologicznych wymieni nie tylko same wstawki hamulcowe, ale również zestawy kołowe: zamiast obręczowanych wagony otrzymają nowe zestawy monoblokowe.

Grzegorz Woźniak, zastępca dyrektora Biura Taboru i Wsparcia Technicznego PKP CARGO S.A.:

Chodzi bowiem o bezpieczeństwo transportu: podczas hamowania wytwarzają się duże ilości ciepła i w przypadku wagonu wyposażonego we wstawki żeliwne część tego ciepła przyjmują koła, a część wstawki. Natomiast w wagonach wyposażonych we wstawki kompozytowe całość ciepła jest absorbowana przez koła. I gdyby wagon ze wstawkami typu LL posiadał koła obręczowane, to istniałoby duże ryzyko poluzowania obręczy zestawu kołowego, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do wykolejenia pociągu.

Dyrektor Woźniak wyjaśnia, że każdy z 2200 wagonów wytypowanych do projektu otrzyma po cztery nowe zestawy kołowe i po 16 wstawek typu LL. Cały program ma zostać zrealizowany do końca 2023 roku.

W poprzednich podobnych projektach w PKP CARGO wymieniono wstawki hamulcowe z żeliwnych na kompozytowe w prawie 10 000 wagonów. Przy czym wymianie podlegały tylko wstawki, gdyż wagony te były już wyposażone w monoblokowe zestawy kołowe – mówi Grzegorz Woźniak.

Zakres projektu

W ramach umowy podpisanej przez PKP Cargo S.A. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, zmodernizowane zostaną wagony wyprodukowane, serii Eaos oraz Fals, przeznaczone do przewozów towarów masowych, takich jak węgiel, kruszywa, piasek, żwir i rudy.

Wartość projektu

Umowa z CUPT zakłada, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu wyniosą nieco ponad 165 mln zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych sięgnie 50%, co odpowiada kwocie ponad 82,5 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach POIS 2014-2020, działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce

Materiał Promocyjny