Odpłatne zbycie nieruchomości jako czynność podlegająca PIT 2021 

Jak wskazuje treść art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy PIT opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli zostało dokonane w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia nieruchomości. Przy czym pojęcie nabycia należy rozumieć w sposób szeroki, zatem w kategorii tej będą mieściły się nie tylko czynności polegające na zakupie nieruchomości, ale także na ich nabyciu w drodze spadku lub darowizny. PIT-39, w którym rozlicza się sprzedaż nieruchomości, podobnie jak popularny PIT-37 jest rozliczany do końca kwietnia 2021r. 

Zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem PIT 

Warto jednak podkreślić, że począwszy od 2019 r. obowiązują pewne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem PIT sprzedaży nieruchomości otrzymanych w drodze spadku. Otóż dodany został wtedy do ustawy art. 10 ust. 5, który wskazuje, że w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w drodze spadku nieruchomości, okres pięciu lat liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości, lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę. Jest to bardzo istotna zmiana, ponieważ oznacza, że w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w spadku nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie daty nabycia tych nieruchomości przez spadkodawcę, a nie przez spadkobiercę.  

Jeżeli zatem od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył prawo własności, upłynęło więcej niż pięć lat, to spadkobiorca sprzedający taką nieruchomość, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach PIT 2021. Warto także dodać, że zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, z jakim stopniem pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą mamy do czynienia. 

Kolejną ważną informacją jest to, że przedstawiona zasada obejmuje wyłącznie nabycie nieruchomości w drodze spadku. Natomiast nie dotyczy ona nabycia nieruchomości w drodze darowizny – w takim przypadku rozliczenie PIT 2021 odbywać się będzie na zasadach ogólnych. 

Przykład 1. 

Podatnik nabył w 2018 r. w drodze spadku mieszkanie po zmarłym wujku. Wujek stał się właścicielem nieruchomości w 1991 r. Spadkobierca sprzedał nieruchomość w 2020 r. W tym przypadku obowiązek rozliczenia podatku PIT nie powstaje. 

Przykład 2. 

Podatnik nabył w 2018 r. w drodze darowizny mieszkanie od swojej ciotki. Ciotka stała się właścicielem nieruchomości w 2002 r. Podatnik sprzedał nieruchomość w 2020 r., co spowodowało powstanie obowiązku podatkowego i konieczność rozliczenia PIT 2021. 

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Okres, w którym sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem PIT to 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpiło nabycie. W przypadku nabycia w drodze darowizny okres ten obliczany jest od momentu nabycia przez obdarowanego, natomiast w przypadku spadku – od roku, w którym spadkodawca stał się właścicielem nieruchomości – podkreśla Marcin Sądej, ekspert ds. podatków w firmie PITax.pl Łatwe Podatki  produkującej oprogramowanie do rozliczeń PIT. 

Zasady ustalania podatku PIT z tytułu sprzedaży nieruchomości 

Zakładając, że obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży nieruchomości powstanie, warto w związku z tym prześledzić zasady ustalania podatku PIT za 2020 r. Zagadnienie to regulowane jest w art. 30e ustawy PIT. Możemy tam przeczytać, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości podatek wynosi 19 proc. i jest płacony od dochodu. W zakresie ustalania dochodu obowiązuje reguła ogólna, a więc jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami uzyskania przychodu. W dalszej części skupimy się na kwestii właściwego ustalenia kosztów podatkowych przy odpłatnym zbyciu nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny. 

Zasadniczo kosztem jest udokumentowany wydatek na nabycie nieruchomości. Jednakże zarówno nabycie w drodze spadku, jak i w drodze darowizny, ma charakter nieodpłatny. Podatnik nie ponosi w tym przypadku żadnego wydatku w sensie ekonomicznym, w związku z czym nie można mówić o wystąpieniu kosztu podatkowego. 

Art. 22 ust. 6d ustawy PIT 

Natomiast stricte do kosztów przy nabyciu nieruchomości w drodze spadku lub darowizny odnosi się art. 22 ust. 6d ustawy PIT. Przepis wskazuje, że w takim przypadku kosztem są udokumentowane nakłady poniesione przez spadkobiercę lub obdarowanego w czasie posiadania nieruchomości, jak również kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn (o ile oczywiście taki podatek wystąpił, ponieważ nabywca w pewnych okolicznościach może skorzystać ze zwolnienia od tego podatku). Pamiętajmy, że poniesione koszty muszą być prawidłowo udokumentowane. Przepisy ustawy PIT wskazują, że właściwym w tym zakresie dokumentem jest faktura VAT (art. 22 ust. 6e ustawy). 

Sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku 

Co ciekawe również na tym etapie doszło do korzystnych zmian w PIT, jeżeli chodzi o sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku. Począwszy od 2019 r. dodano bowiem zapis, zgodnie z którym do kosztów w przypadku sprzedaży nieruchomości spadkobierca może zaliczyć również udokumentowane koszty nabycia poniesione przez spadkodawcę oraz przypadające na spadkobiercę ciężary spadkowe, przez co rozumie się spłacone przez podatnika długi spadkowe, zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia. Po raz kolejny mamy zatem do czynienia z preferencyjnym potraktowaniem nieruchomości nabytych w spadku względem tych otrzymanych w drodze darowizny, ponieważ spadkobierca, w przeciwieństwie do obdarowanego, może w kosztach podatkowych uwzględnić także wydatki na nabycie oraz nakłady ponoszone przez spadkodawcę, o ile oczywiście są one prawidłowo udokumentowane. 

Spadkobiercy i obdarowani mogą uwzględnić w rozliczeniu podatku PIT od sprzedaży nieruchomości nakłady poniesione na nieruchomość w czasie jej posiadania oraz zapłacony podatek od spadków i darowizn. Dodatkowo spadkobierca ma możliwość uwzględnienia w kosztach ciężary spadkowe, a także wydatki poniesione przez spadkodawcę na nabycie nieruchomości – radzi Marcin Sądej, ekspert ds. podatków w PITax.pl Łatwe podatki. 

Zeznanie podatkowe PIT z tytułu sprzedaży nieruchomości 

Jak wskazaliśmy, podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu. Co istotne, tego rodzaju dochód nie łączy się z innymi dochodami uzyskanymi przez podatnika i jest rozliczany w osobnym zeznaniu rocznym. Podatnicy uzyskujący dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji PIT-39 w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku dokonania sprzedaży. W tym samym terminie należy także uiścić ewentualny podatek. 

Przechodząc do podsumowania, wskazać należy, że sprzedaż nieruchomości otrzymanych w spadku lub w darowiźnie łączy się z pewnymi szczególnymi rozwiązaniami podatkowymi. W związku z tym należy pamiętać o właściwych zasadach opodatkowania, prawidłowym określeniu terminów oraz wyliczeniu kosztów podatkowych w zeznaniu rocznym PIT 2021. 

Autor: Marcin Sądej

Materiał Promocyjny