Co ciekawe w odróżnieniu od polskiej systematyki prawo rumuńskie wskazuje na maksymalną liczbę wspólników takiego podmiotu, których może być pięćdziesięciu. Specyfika spółki kapitałowej w Rumunii ma to do siebie, że wspólnicy nie odpowiadają personalnie za zobowiązanie spółki, a są jedynie zobowiązani do wniesienia wkładów na kapitał zakładowy. Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 RON (leji rumuńskich, około 185 zł).

Należy zwrócić uwagę, że prawo rumuńskie zakazuje tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie tego kraju przez osoby, które były skazane za zły zarząd, oszustwa, sprzeniewierzenie mienia, dawanie lub branie łapówek albo popełniły inny czyn karalny wskazany w ustawie z 16 listopada 1990 r. opublikowanym w oficjalnym publikatorze w Rumunii (law 31/1990).

Rumuńska spółka z o.o. jest zarządzana przez jednego lub większą liczbę dyrektorów, którymi mogą być obywatele Rumunii albo obcokrajowcy. Prawo do reprezentacji spółki przez dyrektorów może być nieograniczone lub ograniczone, z tym zastrzeżeniem, iż dla swojej skuteczności ograniczenia prawa reprezentacji spółki przez dyrektorów muszą być wskazane w umowie spółki. W przypadku, gdy dyrektor spółki nie będzie obywatelem rumuński lub nie będzie zamieszkiwał na stałe w Rumunii, należy zapewnić ciągłość funkcjonowania spółki poprzez wskazanie konkretnej osoby reprezentującej przedsiębiorstwo (pod nieobecność dyrektora) przed władzami rumuńskimi. W przypadku, gdy dyrektor nie jest rezydentem rumuńskim, można powołać i posłużyć się pełnomocnikiem mającym swoją siedzibę w Rumunii.

Czytaj też: Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Stanach Zjednoczonych

Wszystkie spółki muszą posługiwać się nazwą odróżniająca ich od innych podmiotów w obrocie gospodarczym. Nie można używać nazw organów publicznych, ani instytucji publicznych. Praktycznym rozwiązaniem jest możliwość zastrzeżenia firmy danego podmiotu w rejestrze handlowym. Żadna spółka nie ma prawa używać nazwy organu publicznego, ani instytucji publicznej, ani firmy regulowanej przez państwo. Zastrzeżenie nazwy firmy musi zostać dokonane w rejestrze handlowym. Oczywiście najistotniejszym dokumentem w odniesieniu do utworzenia rumuńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest umowa spółki, która musi zawierać:

- nazwę spółki oraz jej siedzibę;

- przedmiot działalności;

- wysokość kapitału zakładowego;

- informację o partycypacji poszczególnych wspólników we wniesionym kapitale zakładowym;

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

- imię i nazwisko pierwszego dyrektora.

Procedura rejestracji spółki trwa około trzech tygodni. Do zgłoszenia oprócz umowy spółki, należy dołączyć:

- informacje dotyczące wspólników (w odniesieniu do osoby fizycznej: imię i nazwisko, miejsce i datę urodzenia, adres zamieszkania oraz narodowość; w odniesieniu do osoby prawnej: firmę, adres, wskazanie rejestru oraz numer rejestrowy kraju pochodzenia, numer NIP oraz osoby uprawnione do reprezentacji);

- imiona i nazwiska dyrektorów;

- wyszczególnienie podstawowego oraz pobocznego zakresu działalności;

- informacje dotyczące wysokości kapitału zakładowego.

Po wpisie do rejestru spółka musi uzyskać numer identyfikacji podatkowej nadawany przez oddziały Narodowej Agencji ds. Administracji Podatkowej oraz otworzyć rachunek bankowy w rumuńskim banku.

Czytaj też: Jak założyć spółkę w Niemczech

Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy również przepisy kwalifikujące przedsiębiorców w Rumunii do tzw. kategorii mikroprzedsiębiorstw. Spółka która w ciągu roku nie przekroczy obrotów na poziomie 100 000 euro będzie mogła się rozliczać ze stawką 3 proc. podatku dochodowego od wartości obrotu, z zastrzeżeniem, iż nie zatrudnia więcej niż 10 osób. Jeżeli zatrudniony jest jeden pracownik – obowiązuje podatek dochodowy na poziomie 2 proc.