Stawka godzinowa dla zleceniobiorców to przedmiot regulacji ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2177). Jednak to nie w tym akcie normatywnym odnajdziemy wysokość stawki minimalnej. Minimalna stawka godzinowa ulega corocznej waloryzacji, a jej wysokość jest omawiana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ostatecznie ustalona kwota jest publikowana przez Radę Ministrów w rozporządzeniu.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (DzU poz. 1794), minimalna stawka od 1 stycznia 2019 r. wynosi 14,70 zł brutto za godzinę.

Czytaj też:

Nieodpłatna umowa zlecenia - co ze stawką minimalną

Minimalne wynagrodzenie na zleceniu

Zmiana umowy

Jeżeli zleceniodawca zawarł umowę zlecenia, w której określił płacę w formie stawki godzinowej, a nie ryczałtu, to po corocznej waloryzacji i zwiększeniu tej stawki ma obowiązek odpowiednio zmodyfikować treść umowy poprzez aneks. Nawet gdy tego nie zrobi, przy obliczeniach wynagrodzenia miesięcznego i tak obowiązuje nowa stawka minimalna, a nie niższa z umowy.

Za wypłacanie wynagrodzenia, które w przeliczeniu na godziny pracy jest niższe niż obowiązująca w danym momencie stawka minimalna, zleceniodawcy grozi grzywna w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Ryczałt tak, ale nie za niski

Jeśli natomiast strony umowy zlecenia umówią się na ryczałt, to w ostatecznym rozrachunku i podsumowaniu godzin nie może dojść do sytuacji, w której nie zapewniono zleceniobiorcy stawki 14,70 zł brutto za godzinę pracy. Budzi to wątpliwości, czy w takiej sytuacji wynagrodzenie ryczałtowe nadal spełnia swoją funkcję. Z założenia bowiem jest to z góry ustalona przez strony kwota, na którą nie wpływa liczba godzin poświęconych przez zleceniobiorcę na wywiązanie się z umowy.

Przepisy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym są wyłączone jedynie w stosunku do zleceniobiorcy, który samodzielnie decyduje o miejscu oraz czasie wykonania zlecenia i jednocześnie otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Nie można uznać, że wynagrodzenie ryczałtowe mieści się w pojęciu wynagrodzenia prowizyjnego.

Również do przedsiębiorcy

Omawiane przepisy mają zastosowanie nie tylko do umowy zlecenia, ale również do umowy o świadczenie usług. Oznacza to, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnieni), którzy zawierają umowy o świadczenie usług, również mogą wymagać stawki minimalnej określonej w rozporządzeniu. Jedynym warunkiem w tym przypadku jest niezatrudnianie przy działalności pracowników oraz niezawieranie umów ze zleceniobiorcami.

Ewidencja godzin

Aby móc kontrolować wywiązywanie się z zapłaty minimalnej stawki godzinowej, ustawodawca wprowadził obowiązek prowadzenia ewidencji godzin pracy. Sposób, w jaki będzie się to odbywać, należy w pierwszej kolejności określić w umowie zlecenia. Jeżeli takie postanowienie nie znajdzie się w umowie, zleceniobiorca powinien prowadzić tę ewidencję i okazać ją zleceniodawcy w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

Forma prowadzonej ewidencji może być dowolna – pisemna, elektroniczna, dokumentowa. Oczywiście wybraną postać ewidencji godzin należy prowadzić w taki sposób, żeby umożliwiała weryfikację potencjalnym przyszłym kontrolom.

Obowiązek ten nie ulega zmianie, nawet jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie. Wówczas potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług musi nastąpić odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Na rachunku lub fakturze

Najprostszym sposobem potwierdzenia liczby godzin wydaje się być ich podanie na rachunku wystawianym do umowy zlecenia lub na fakturze za dany miesiąc, gdzie poprzedzając swój podpis zamieści się postanowienie w brzmieniu: „Liczba godzin wykonywania umowy zlecenia wyniosła ogółem X godzin".

Częstym alternatywnym rozwiązaniem jest również prowadzenie przez zleceniobiorcę na bieżąco tabeli, w której wpisuje liczbę przepracowanych godzin w poszczególnych dniach.

—Sylwia Puzynowska jest radcą prawnym, prowadzi Kancelarię Prawa Pracy

—Emilia Kalecka jest prawnikiem w tej kancelarii