W przypadku wykonywania pracy zdalnej przez pracownika, pracodawca nie jest zwolniony z zapewnienia pracownikowi odpowiedniej organizacji jego stanowiska pracy. Zapewnienie właściwego i zgodnego z zasadami ergonomii biurka i krzesła wydaje się być niezbędne. Kodeks pracy w zakresie dotyczącym zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przystosowania stanowiska pracowniczego do psychofizycznych warunków człowieka. Stanowisko pracy musi być bezpieczne, ergonomiczne i wyposażone w odpowiedni sprzęt. Przykładowo, jeśli pracownik wykonuje pracę biurową, w pozycji siedzącej, wykorzystując monitor ekranowy, wyposażenie stanowiska pracy oraz sposób rozmieszczenia elementów tego wyposażenia nie może powodować podczas pracy nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i (lub) wzroku oraz być źródłem zagrożeń dla pracownika.