„Rzeczpospolita" dotarła do poprawek złożonych przez posłów PiS do tarczy 6.0, które znacząco rozszerzają zakres pomocy przewidzianej w najnowszym branżowym pakiecie antykryzysowym dla przedsiębiorców. Wszystko wskazuje, że ustawa zostanie uchwalona przez Sejm w czwartek w nocy.

Szersza lista

W myśl poprawek rozszerzono wykaz firm, które otrzymają wsparcie. Dopisano przedsiębiorców z kodami: 59.14.Z (działalność związana z projekcją filmów), 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana), 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej), 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu), 85.59.A (nauka języków obcych), 86.10.Z (działalność szpitali – z ograniczeniem do lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej) oraz 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych).

Dużo wskazuje też na to, że za pomoc przewidzianą w tarczy 6.0 powinny załapać się także podmioty świadczące usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z bądź prowadzące muzeum. Poprawka przyznająca im prawo do postojowego w listopadzie wykluczała się jednak z inną poprawką zgłoszoną przez klub PiS i ma zostać wprowadzona do nowych przepisów na etapie prac w Senacie. Wszystko wskazuje, że nastąpi to na posiedzeniu rozpoczynającym się 25 listopada, zakładając, że senatorzy szybko zajmą się ustawą, na którą czekają setki tysięcy przedsiębiorców.

Czytaj także:

Tarcza 6.0: Nowe branże mogą liczyć na pomoc w czasie kryzysu

Ulgi i dofinansowania

W przypadku ulgi w składkach ZUS za listopad na zwolnienie z listopadowych składek może liczyć mikroprzedsiębiorca zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r. i jeśli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Podobne wymagania będą musieli spełnić przedsiębiorcy starający się o wypłatę postojowego. A także w przypadku starania się o 5 tys. zł dofinansowania kosztów prowadzonej działalności. Zwolnieni z obowiązku zwrotu dotacji zostaną przedsiębiorcy, którzy wykonywali działalność przez trzy miesiące od jej udzielenia.

Ustawa przewiduje także możliwość wypłaty 2 tys. zł dofinansowania do pensji pracowników przez trzy miesiące. Tu wymagania co do spadku obrotów będą mniej rygorystyczne. Będzie się bowiem liczył spadek o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Warunkiem wypłaty wsparcia będzie niewypowiadanie umowy o pracę pracownikom z przyczyn ich niedotyczących przez okres objęty dofinansowaniem. Inaczej trzeba będzie zwrócić dofinansowanie otrzymane na tego pracownika.

Wsparcie dla określonych branż

Przedsiębiorcy, którzy znaleźli się na ustawowej liście, mogą liczyć na zwolnienie ze składek ZUS za listopad, po 2 tys. zł dopłaty do wynagrodzeń pracowników przez trzy miesiące, 5 tys. zł dofinansowania kosztów prowadzonej działalności i 2 tys. zł postojowego dla samozatrudnionych. W myśl najnowszych poprawek PiS z tarczy 6.0 skorzystają przedsiębiorcy działający w branżach: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.C 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – DzU z 2020 r., poz. 1662, lub prowadzonej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 2 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.