Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Marka Zagórskiego, Ministra Cyfryzacji, wniosek legislacyjny. W myśl proponowanych zmian, w prawie przedsiębiorców, miałby się pojawić nowy przepis, zwalniający mikro, małe i nawet średnie fimy (zatrudniające do 250 osób), z obowiązków zapisanych w art. 13 i 14 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Czytaj też: RODO: zmiany dla mikroprzedsiębiorców i dużych firm

Nie musieliby więc informować swoich klientów o tym, że gromadzą ich dane osobowe i co się będzie później z nimi działo. Wystarczy, że w widocznym miejscu w lokalu w którym prowadzi działalność, lub na swojej stronie internetowej, wywiesi taką informację dla klientów.

RMŚP zaznacza, że w Polsce działalność gospodarczą prowadzi około 3 mln podmiotów, z czego około 2 mln to mikroprzedsiębiorcy. Taka zmiana była by więc dla nich bardzo korzystna.

Rzecznik w swoim piśmie do ministra cyfryzacji powołuje się też na art. 23 RODO, który przewiduje możliwość wprowadzenia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej ograniczeń w liczbie obowiązków jakie nakładają na nich przepisy o ochronie danych osobowych. Warunkiem jest jednak to, aby takie ograniczenie obowiązków przedsiębiorców nie naruszało praw i wolności ich klientów, oraz było środkiem niezbędnym i proporcjonalnym.

Zdaniem RMŚP takie rozwiązanie dotyczące wszystkich mikro, małych, a nawet średnich przedsiębiorców było by proporcjonalne do celu jakim jest usuwanie barier przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rzecznik powołuje się przy tym, że podobny przepis już obowiązuje w prawie konsumentów, który wprost umożliwia informowanie klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych przez wywieszenie stosownej informacji w lokalu przedsiębiorstwa lub na jego stronie internetowej.

Piotr Drobek, radca w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych

Ograniczenie obowiązku informacyjnego mikro- i małych przedsiębiorców pociągałoby za sobą ograniczenie uprawnień osób, których dane osobowe byłyby przetwarzane. Prowadziłoby to do ograniczenia możliwości korzystania przez nich z prawa do wykreślenia z bazy danych osobowych czy ustalenia, komu i na jakich zasadach te dane są przekazywane. Z tego względu taka zmiana przepisów naruszałaby istotę ochrony wynikającą z RODO. A w praktyce takie „ułatwienie" nie jest mikroprzedsiębiorcom potrzebne. Przecież nie muszą oni zbierać od swoich klientów podpisów pod papierową informacją o przetwarzaniu ich danych osobowych. Przepisy o ochronie danych osobowych tego nie wymagają, nie będzie to także wymagane przez kontrolerów Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby można było uznać, że obowiązek informacyjny wynikający z RODO został wypełniony przez przedsiębiorcę, wystarczy odpowiednia informacja stanowiąca dodatek do zawieranej umowy czy informacja na stronie internetowej pojawiająca się podczas zakupów online. A w miejscach, w których jest obsługiwanych wielu klientów, np. aptekach czy hotelach, wystarczy informacja zawieszona na ścianie lokalu czy wystawiona na kontuarze, tak by była dobrze widoczna.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ