Przyjęta przez Sejm 20 maja 2021 r. kolejna nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk sejmowy nr 1145) uzupełnia ustawową regulację instrumentów pomocowych dla przedsiębiorców i innych podmiotów o procedury zwrotu niewykorzystanej lub nienależnie pobranej pomocy. Obejmuje również postępowanie w przedmiocie umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu płatności kwoty objętej żądaniem zwrotu (art. 1 pkt 17–22 i pkt 24).