Dziś krok po kroku opisujemy, co zrobić, aby otrzymać takie wsparcie. Pokazujemy też, jak prawidłowo wypełnić poszczególne dokumenty.

Młodociany to osoba‚ która ukończyła 16 lat‚ ale nie przekroczyła 18. Przyjmujemy go do pracy na umowę w celu przygotowania zawodowego. Pracodawcy chętnie ich werbują, gdyż zyskują w ten sposób szanse na refundację wypłacanych im pensji oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

– A ile możemy dostać? – pytają zainteresowani tym rzemieślnicy. Ochotniczy Hufiec Pracy nie zwróci im więcej niż miesięczne wynagrodzenie młodocianego wraz z należnymi od niego składkami na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika. Chodzi więc o następujące składki:

- emerytalną w wysokości 9,76 proc. podstawy wymiary,

- rentową – 6,5 proc.,

- wypadkową – różna dla poszczególnych firm.

Refundacja przysługuje przez cały czas, na jaki została zawarta umowa z wojewódzką komendą OHP, a częstotliwość wypłaty określa umowa z hufcem.

Od 1 września do końca listopada bieżącego roku wynagrodzenie młodocianych w pierwszym roku nauki wynosi minimum 105,77 zł miesięcznie, w drugim 132,22 zł, a w trzecim 158,66 zł. Przyuczani do wykonywania określonej pracy dostają za to 105,77 zł miesięcznie przez cały czas praktyki.

Refundacje przysługują podmiotom, które:

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

- zatrudniają młodocianych w określonych zawodach, różnych w zależności od województwa; największą popularnością cieszą się profesje: kucharz małej gastronomii, murarz bądź stolarz,

- spełniają warunki zawodowe i pedagogiczne do szkolenia młodocianych,

- zatrudnią młodocianego na czas nieokreślony i zobowiążą się do przedłużenia mu angażu o minimum pół roku po zakończeniu przygotowania.

Ubieganiu się o refundację wynagrodzeń i składek ZUS towarzyszą trzy etapy.

Wnioski o zawarcie umowy o takie refundacje składamy między 1 września a 15 listopada. Dotyczy to jednak tylko zatrudniających młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formach szkolnych.

Angażujących ich w formach pozaszkolnych obowiązują inne terminy. Składają oni wnioski regularnie do 20 dnia każdego miesiąca. Wynika tak z § 3 ust. 7 i 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77‚ poz. 518). Wyjątkowo nie zgłaszają wniosków do 15 listopada zakłady, w których młodociani kontynuują naukę w związku z rozwiązaniem umowy o przygotowanie zawodowe z poprzednim pracodawcą z powodu:

- ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy,

- reorganizacji uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania,

- orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego.

– Podmioty „przechwytujące” młodocianego w takich sytuacjach przekazują wnioski w miesiącu, w którym go przejęli – tłumaczy Paweł Mondygraf, główny organizator w Biurze Rynku Pracy Komendy Głównej OHP. – Wszystko dlatego że refundacja należy się od momentu złożenia wniosku. Jeżeli więc pracodawca podpisał z młodocianym umowę w lutym, a wniosek o refundację złożył w maju, to pieniądze dostanie dopiero od maja.

Gdzie zgłaszać

Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundacji składamy do centrum edukacji i pracy młodzieży właściwego ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego. Zgłaszamy go samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Zatrudniający wyłącznie młodocianych dostanie refundację maksymalnie za trzy takie osoby. Inne firmy mogą za to zabiegać o wsparcie najwyżej za tylu młodocianych, ile wynosi iloczyn pracujących u nich na stałe w przeliczeniu na pełne etaty (ale niemłodocianych) razy trzy.

Jak wypełniać

Wniosek o zawarcie umowy w sprawie refundacji stanowi załącznik do rozporządzenia z 26 kwietnia 2007 r. Musi zawierać:

- nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku,

- nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności,

- NIP zatrudniającego,

- oznaczenie prowadzonej działalności według PKD,

- formę prawną prowadzonej działalności,

- nazwy dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

- imienny wykaz młodocianych pracowników, których dotyczy wniosek,

- oświadczenia:

– o liczbie zatrudnionych w dniu składania wniosku, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,

– o liczbie młodocianych, którzy podczas ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

– o liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe podczas ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku i kontynuowali następnie zatrudnienie w danym zakładzie przez co najmniej 12 miesięcy lub nadal tam pracują,

– potwierdzające, że pracodawca nie korzysta z refundacji wynagrodzeń i składek ZUS w ramach innej wojewódzkiej komendy OHP,

- deklarację potwierdzającą, że po zakończeniu przygotowania zawodowego pracodawca zatrudni młodocianego na dalsze sześć miesięcy,

- informację o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającą w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i przeznaczeniu zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; wzór tej informacji znajduje się w rozporządzeniu z 20 marca br. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (DzU nr 61, poz. 413),

- numer konta, na które ma wpływać refundacja.

Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy o przygotowanie zawodowe zawartej z młodocianym.

Wojewódzka Komenda OHP

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

w Warszawie

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń

1. Nazwa pracodawcy i adres siedziby: Zakład Rzemieślniczy KRZYSZTOF NOWAK; 03-330 Warszawa, ul. Wolska

2. Miejsce prowadzenia działalności: Warszawa, ul. Wolska 20

3. Numer identyfikacji podatkowej: NIP 951-155-23-14

4. Oznaczenie prowadzonej działalności wg PKD: 55.4

5. Forma prawna prowadzonej działalności: indywidualna działalność gospodarcza5. Nazwa dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (kopie w załączeniu):

a) świadectwo dojrzałości technikum mechanicznego,

b) kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu pedagogicznego.

c) kopie potwierdzające staż pracy.

[Patrz: Wykaz imienny młodocianych pracowników... i Liczba pracowników ogółem]

Oświadczam, że:1. W dniu składania wniosku liczba osób zatrudnionych wynosi:

[Patrz: Wykaz imienny młodocianych pracowników... i Liczba pracowników ogółem]

2. Liczba młodocianych pracowników, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe: 0 osób.

3. Liczba młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku i kontynuowali zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy lub nadal są zatrudnieni: 0 osób

4. Do wniosku załączam kopie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarte przez pracodawcęz młodocianymi pracownikami: 1 kopia umowy.

5. Nie korzystam w innej wojewódzkiej komendzie Ochotniczych Hufców Pracy z refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń młodocianych pracowników, których dotyczy niniejszy wniosek.

6. Mogę uzyskać refundację bez naruszenia przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Do wniosku załączam informację o otrzymanej pomocy publicznej zawierającą: datę jej udzielenia, podstawę prawną, formę i przeznaczenie.

7. Deklaruję, że po zakończeniu przygotowania zawodowego obecnie zatrudnionych młodocianych pracowników będę nadal ich zatrudniać na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Ochotniczy Hufiec Pracy powinien wydać decyzję w ciągu 30 dni, licząc od daty złożenia wniosku. Gdy wniosek ma braki, to centrum edukacji wzywa do ich usunięcia.

– Zainteresowany nie musi się dowiadywać osobiście, jaka zapadła decyzja. Poinformuje go o tym komenda wojewódzka Ochotniczego Hufca Pracy – mówi Elżbieta Łojek, główna organizatorka w Biurze Rynku Pracy Komendy Głównej OHP.

Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to pozostaje tylko zawrzeć umowę. Wzór umowy też ustala rozporządzenie z 26 kwietnia br. Strony określają w niej m.in.

- liczbę młodocianych,

- rodzaj wykonywanego przez nich zawodu lub zakres przyuczania do wykonywania określonej pracy,

- wysokość i termin wypłaty refundacji.

Pracodawca zobowiązuje się ponadto, że dołączy do umowy imienny wykaz młodocianych, podając m.in. datę zawarcia z nimi umowy o przygotowanie zawodowe, czas jej trwania oraz deklarację potwierdzającą chęć kontynuowania zatrudnienia po zakończeniu przygotowania zawodowego. Wszystkie te dokumenty załączamy w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem. W kontrakcie zatrudniający zobowiązuje się też, że udostępni hufcowi ewidencję czasu pracy młodocianych oraz poinformuje wojewódzką komendę hufca o wszelkich zmianach w danych określonych we wniosku o refundację.

Uwaga! Wojewódzka komenda OHP może rozwiązać umowę, jeśli firma nie przestrzega jej warunków. Zastosuje wtedy 14-dniowe wypowiedzenie i zobowiąże pracodawcę do zwrotu całości lub części finansowego wsparcia.

– Umowę można podpisać w siedzibie wojewódzkiej komendy. Najczęściej jednak jest ona wysyłana pocztą – informuje Paweł Mondygraf. – Należy ją wtedy niezwłocznie odesłać. Pracodawca, który tego nie zrobi, zablokuje wypłatę pieniędzy – przestrzega.

Po zawarciu umowy z wojewódzką komendą pozostaje już tylko złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. Pracodawca określa w nim – tak jak w umowie – okres, za jaki refundacja przysługuje, oraz jej wysokość.Wypłacenie młodocianemu pensji to niejedyny warunek uzyskania wsparcia. Oprócz tego pracodawca musi wykazać poniesienie następujących kosztów:

- wynagrodzenia oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące szkolenie;

- podróży prowadzących szkolenie oraz jego uczestników, jeżeli odbywa się ono poza miejscem zatrudnienia młodocianego;

- poradnictwa (doradztwa) dotyczącego tematu szkolenia;

- inne bieżące.

Uwaga! Są to koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, a informację o nich pracodawca dołącza do wniosku. Dodaje też do niego:

- rozliczenie finansowe, w którym uwzględnia m.in. wynagrodzenia brutto, składki ZUS, wynagrodzenia chorobowe wypłacone za dany miesiąc,

- kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzeń,

- kopie potwierdzające opłatę składek na ubezpieczenie społeczne,

- kopie deklaracji rozliczeniowych z ZUS.

Przedstawiciele OHP podkreślają, że pracodawcy bardzo często zapominają o potwierdzaniu wpłaty składek ZUS, a wysokość wynagrodzenia podają niezgodnie z listą płac.

Pracodawcy, którzy zatrudniają młodocianych w celu przygotowania zawodowego, muszą pamiętać o rozporządzeniu nr 68/2001 o pomocy publicznej na szkolenia. Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców nie może przekraczać 80 proc. kosztów kwalifikujących,a dla pozostałych 60 proc. Można ją zwiększyć o 10 pkt proc., jeżeli pracodawca zdecyduje się przyjąć młodocianych znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy, np. niepełnosprawnych. Każde finansowe korzyści, jakie uzyskuje przedsiębiorca, są ograniczone limitami pomocy publicznej. Te nie mają jednak znaczenia przy refundacjach wynagrodzeń młodocianych. Jeśli nawet limit pomocy publicznej okaże się wyższy, pracodawca dostanie najwyżej zwrot minimalnego wynagrodzenia młodocianych i składek.

Załóżmy, że wynagrodzenie i składki ZUS młodocianego z trzech miesięcy to 420 zł, a koszty kwalifikujące 300 zł.420 zł + 300 zł = 720 zł720 zł x 90 proc. (80 proc. + 10 pkt proc.) = 648 zł Jest to limit wynikający z pomocy publicznej, ale pracodawca i tak nie otrzyma z tytułu zatrudnienia młodocianego więcej niż wypłacone wynagrodzenie ze składką ZUS, czyli 420 zł.

……………………………….(pieczęć pracodawcy)

Wojewódzka Komenda OHP

za pośrednictwem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie

Wniosek pracodawcy

o refundację wynagrodzeń wypłaconych młodocianym pracownikom i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń za okres od 1 września do 30 listopada 2007 r. zgodnie z umową z 20 października 2007 r. nr MAZ/3/07 o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w naszym zakładzie pracy.

Ogólna kwota wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników w okresie od 1 września do 30 listopada 2007 r. wynosi 420 zł (słownie) czterysta dwadzieścia złotych.

Wynagrodzenie 300 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne 120 zł

Razem do refundacji 420 zł

Oświadczam, że warunki ww. umowy zawartej z Wojewódzką Komendą OHP są przestrzegane.

Środki finansowe prosimy przekazać na rachunek bankowy Pekao SA 691140204040000340231300566

Anna Malinowska

(podpis głównego księgowego)

Krzysztof Nowak

(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

– kopie list płac młodocianych pracowników wraz z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia,

– kopia dowodu opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne wraz z kopią deklaracji rozliczeniowej,

– rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników.

[Patrz: Oświadczenie pracodawcy]

[Patrz: Rozliczenie finansowe wypłaconych wynagrodzeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za młodocianych pracowników]

Elżbieta Łojek i Paweł Mondygraf

Główni organizatorzy w Biurze Rynku Pracy Komenmdy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

Jak się ubiegać o refundację

Eksperci odpowiedzą na pytania czytelników dotyczące składania wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek młodocianych pracowników. Telefon nr (022) 625 61 37 będzie czynny w poniedziałek od 11.30 do 13.30.Pytania można też przesyłać na adres: m.gadomska@rp.pl lub faksem: (022) 463 00 07.