Minister pracy i polityki społecznej podpisał 17 października rozporządzenie w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Są to przepisy wykonawcze do znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 176, poz. 1243). Nowela wchodzi w życie 25 października br., a powołane rozporządzenie dzień później.

Dotychczas opłata za zezwolenie na pracę była stała i nie mogła przekroczyć minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku przykładowo zatrudnienie cudzoziemca kosztowało pracodawcę 936 zł. Po zmianach przedsiębiorcy zapłacą dużo mniej niż płaca minimalna. Z nowego rozporządzenia wynika, że pracodawca, który zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy krótkoterminowej na czas nieprzekraczający trzech miesięcy, zapłaci przy składaniu wniosku tylko 50 zł. Przy pracy dłuższej (powyżej trzech miesięcy) ta kwota wynosi 100 zł. Najwięcej (200 zł) zapłaci pracodawca zagraniczny, którego pracownik jest delegowany do Polski w celu wykonywania usługi eksportowej. Jeżeli natomiast pracodawca będzie wnioskował o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca, to zapłaci odpowiednio połowę powyższych kwot.

KROK 1.

Uzyskaj przyrzeczenie

KROK 2.

Uzyskaj wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

KROK 3.

Uzyskaj zezwolenia na pracę KROK 4. Podpisz umowy o pracę lub cywilnoprawne