Corocznie od ponad dekady kancelaria Raczkowski prowadzi konferencję „10 Orzeczeń", podczas której prezentuje najważniejsze decyzje sądowe w sprawach dotyczących HR. W tym roku konferencja cieszyła się rekordową frekwencją – przyszło ok. 450 osób.

Zaprezentowane orzeczenia, które zapadły w 2019 r., wyjaśniają wiele ważnych kwestii, a także ostrzegają przed konsekwencjami błędnych działań pracodawców. Dla przykładu uzasadnienie wypowiedzenia umowy fikcyjną likwidacją stanowiska pracy grozi tym, że jeśli pracownik dowie się, iż likwidacji nie było, może odwołać się od wypowiedzenia, mimo że termin już minął. Inny wyrok pozwala ZUS żądać zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego bezpośrednio od pracodawcy. Jeszcze inny przesądził, że członkowi zarządu – nawet jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę – można wypłacić premię na podstawie uchwały wspólników, która nie będzie oskładkowana.