Zamierzam kupić pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy. Jakie dokumenty i w jakiej formie będę musiał przechowywać przez rok?

Jeżeli zamierza pan kupić samochód z tachografem cyfrowym, to przede wszystkim musi pan wystąpić o kartę kierowcy i kartę przedsiębiorcy. O karty występuje się do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na stronie internetowej www.tachograf.pwpw.pl są formularze wniosków oraz wzory prawidłowo wypełnionych dokumentów.

Zasady postępowania z kartami określa ustawa z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (DzU nr 180, poz. 1494 ze zm.) oraz rozporządzenie ministra transportu z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych (DzU nr 162, poz. 1152). Natomiast częstotliwość pobierania danych z kart i sposób ich przechowywania określa rozporządzenie ministra transportu z 23 sierpnia 2007 r. w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych (DzU nr 159, poz. 1128). Rozporządzenie nakazuje pobierać dane z karty kierowcy nie rzadziej niż co 21 dni i z tachografu cyfrowego nie rzadziej niż co trzy miesiące.

Pobrane dane ma pan obowiązek przechowywać w oryginalnym formacie przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty ich zarejestrowania w tachografie cyfrowym lub na karcie kierowcy. Ponadto ma pan obowiązek zabezpieczyć dane przed ich utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych, a także zapewnić takie przechowywanie danych, aby były one czytelne i uporządkowane.

Zajmuję się wywozem odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy. Obsługuję tylko jedną miejscowość. Czy muszę mieć licencję na wykonywanie transportu drogowego?

Nie.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje zarobkowo transportu drogowego, to nie musi posiadać licencji. Zgodnie z art 3 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym do przewozów drogowych wykonywanych m.in. w ramach usług polegających na przewozie odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych stosuje się przepisy dotyczące niezarobkowego przewozu drogowego.

Jeżeli więc firma wykonuje tylko przewozy na potrzeby własne, to wystarczy zaświadczenie o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne na podstawie art. 33. ustawy o transporcie drogowym. Są to przewozy drogowe wykonywane pomocniczo do działalności prowadzonej przez firmę.

Natomiast sam fakt, że są to przewozy na potrzeby własne nie zwalnia firmy z uiszczania opłat za przewozy po drogach krajowych. Jeżeli pojazdy firmy poruszają się taką drogą, to muszą mieć odpowiednią winietę, jeżeli pojazdy poruszają się tylko po drogach wojewódzkich czy lokalnych i nie wjeżdżają na drogi krajowe, winieta nie jest potrzebna.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Nasza firma zajmuje się gospodarką odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Wykorzystujemy do tego pojazdy specjalistyczne – śmieciarki i sprzęt do odśnieżania ulic zimą. Czy to prawda, że zgodnie z unijnymi przepisami nie obowiązują naszych kierowców regulacje dotyczące czasu pracy kierowców?

Na podstawie art. 26 ust. 2 rozporządzenia 561/06, do 31 grudnia 2007 r. macie państwo obowiązek zainstalowania i użytkowania urządzeń kontrolnych, tj. tachografów, a co za tym przestrzegać ww. rozporządzenia, chyba że wykonujecie państwo tylko i wyłącznie usługi polegające na zbieraniu odpadów z gospodarstw domowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. h tego rozporządzenia.Pojazd specjalny

Mam pojazd specjalny – betoniarkę. Wytwarzam w niej beton i dostarczam swoim klientom. Czy jest to przewóz drogowy i czy w związku z tym, korzystając z drogi krajowej, muszę mieć winietę?

Tak.

Przewozem jest każdy przejazd po drogach publicznych pojazdem, który jest wykorzystywany do przewozu osób lub rzeczy. Jeśli więc takim pojazdem jest przewożony jakikolwiek ładunek, to wówczas jest to przewóz drogowy i powstaje obowiązek uiszczenia opłaty. Nawet jeżeli jest to pojazd specjalny i jedzie na pusto. Betoniarka z pewnością służy do przewozów, a sama konstrukcja powoduje, że jej dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Tak więc winieta będzie potrzebna.

Czy jeżdżąc po drodze krajowej pługiem odśnieżającym muszę mieć winietę?

Jeżeli będzie to tylko pług odśnieżający, to winieta nie będzie potrzebna, ale jeżeli będzie to też piaskarka, a cały zestaw przekroczy 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, to jednak winieta będzie niezbędna, nawet jeżeli w konkretnym przejeździe nie będzie pan wiózł piasku. W praktyce nie potrzebują winiet tylko takie pojazdy, którymi nic nie można przewieźć – jak żurawie czy podnośniki.

Mamy samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji o dopuszczalnej ładowności 5,5 t, ciężarze własnym 9,5 t i dopuszczalnej masie całkowitej 15 t. Służy on przede wszystkim do czyszczenia własnej sieci kanalizacyjnej, a w sporadycznych wypadkach świadczę również usługi na zewnątrz firmy. Jakie dokumenty są niezbędne podczas zatrzymania na szosie przez inspektora transportu drogowego, a jakie dokumenty są niezbędne w firmie podczas kontroli takiego inspektora w firmie?

Z pewnością muszą państwo posiadać zaświadczenie o przewozach na użytek własny. Pojazd nie musi być natomiast wyposażony w tachograf, pod warunkiem że służy tylko i wyłącznie do odprowadzania ścieków. Natomiast w przypadku gdybyście wykorzystywali go do przewozu nieczystości płynnych lub też innych rzeczy, np. wody, to musielibyście rejestrować czas pracy kierowcy za pomocą tachografu i uiścić opłatę za korzystanie z dróg krajowych, a także wyposażyć kierowcę we wszystkie dokumenty wymagane od kierowcy realizującego przewóz na potrzeby własne.

Nasza firma ma samochód ciężarowy o masie przekraczającej 3,5 t. Uzyskaliśmy też zaświadczenie o przewozach na potrzeby własne. Za dostarczanie tym samochodem specjalistycznego sprzętu naszym klientom nie pobieramy opłaty, czyli wykonujemy przewozy na potrzeby własne. Czy musimy płacić za winiety?

Zgodnie z art. 42 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2007 r. nr 125, poz. 874 ze zm.) podmioty wykonujące przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a więc także niezarobkowy przewóz na potrzeby własne, mają obowiązek uiszczać opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Prowadzę tylko i wyłącznie przewozy na potrzeby własne pojazdami, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Często zdarza się, że nasze pojazdy poruszają się wyłącznie po placu budowy, a nie po drogach zewnętrznych. Czy kierowcy prowadzący te auta muszą ewidencjonować czas prowadzenia za pomocą tarczek tachografów?

Jeżeli teren budowy nie obejmuje drogi publicznej, to takie prowadzenie pojazdu jest wyłączone z przepisów unijnych, konkretnie z rozporządzenia 561/2006/WE. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w tym rozporządzeniu przewozem drogowym są przejazdy po drogach publicznych pojazdami przystosowanymi do przewozu osób lub rzeczy, tak więc, jeżeli przewóz nie odbywa się po drogach publicznych, to nie ma pani w taki dzień obowiązku zakładania tarcz tachografu do swojego pojazdu i rejestrowania czasu pracy kierowcy. Jednak dobrze byłoby, żeby pracodawca czuwał nad tym, w jakim dniu, który kierowca nie miał obowiązku zakładania tarczy tachografu. Jest to bardzo ważne, bowiem jeżeli któryś z tych kierowców będzie prowadził pojazdy po drogach publicznych, to musi okazać do kontroli tarczki z bieżącego tygodnia, oraz wykresówki używane w ciągu poprzednich 15 dni. Jeżeli więc kierowca nie prowadził pojazdu zgodnie z rozporządzeniem 561/2006/WE, musi mu pani wypisać odpowiednie zaświadczenie.

Przypominam, że od 3 listopada takie zaświadczenie musi być wystawione na odpowiednim druku. Tak więc powinna pani prowadzić dokumentację, żeby móc wpisać w zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu właściwą jego przyczynę. Wzór zaświadczenia znajduje się w formie elektronicznej m.in. na stronie: www.ec.europa.eu/transport/road/policy/social_provision/social_form_en.htm. Ponadto przypominam, że od 1 stycznia 2008 r. kierowca w czasie kontroli będzie musiał mieć ze sobą i okazywać do kontroli wykresówki lub zaświadczenia z bieżącego dnia i poprzednich 28 dni.

Czy kierowca zatrudniany tylko na placu budowy musi mieć 21 lat i kurs dokształcający?

Cała ustawa o transporcie drogowym dotyczy tylko przewozów drogowych po drogach publicznych. Kierowca jeżdżący wyłącznie po placu budowy nie będzie musiał spełniać warunków, jakie muszą spełniać kierowcy prowadzący pojazdy po drogach publicznych.

notowała Zofia Jóźwiak