Termin ten (15 listopada) dotyczy tych, którzy zatrudniają młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formach szkolnych. Centra Organizacji i Pracy Młodzieży właściwe ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego przyjmują wnioski już od 1 września br.

Można je składać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców. Gdy szef zatrudnia wyłącznie młodocianych, to wniosek o zawarcie umowy o refundację ich wynagrodzeń nie może dotyczyć więcej niż trzech osób. Innym firmom wolno ubiegać się o wsparcie najwyżej dla tylu młodocianych, ile wynosi iloczyn pracujących u nich na stałe w przeliczeniu na pełne etaty (ale nie młodocianych) razy trzy.

Zanim pracodawca zacznie ubiegać się o refundację, musi pamiętać, że przysługuje ona tylko tym, którzy:

- zatrudniają młodocianych w określonych zawodach (różnią się one w zależności od województwa). Może to być np. kucharz małej gastronomii, murarz bądź stolarz,

- spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych. Ten warunek dotyczy pracodawcy, osoby prowadzącej zakład pracy w jego imieniu lub osoby zatrudnionej u pracodawcy,

- zatrudnią młodocianego na czas nieokreślony, zobowiązując się, że po zakończeniu przygotowania zawodowego przedłużą mu angaż o pół roku.

Uwaga! Wniosek o zawarcie umowy o refundację jest załącznikiem do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (DzU nr 77, poz. 518).

Ochotniczy Hufiec Pracy nie zrefunduje więcej niż miesięczne wynagrodzenie młodocianego liczone razem ze składkami ZUS. Nie chodzi jednak o płacę faktycznie wypłaconą, ale o stawki ustawowe. Od 1 września do 30 listopada 2007 r. wynagrodzenie dla młodocianego pracownika wynosi w pierwszym roku nauki 105,77 zł, w drugim – 132,22 zł, a w trzecim roku nauki 158,66 zł. Przy przyuczeniu do wykonywania do określonej pracy jest to 105,77 zł.

na temat wniosków o zawieranie umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników pisaliśmy w DF 17 października br. („Czas na wnioski o zawarcie umów w sprawie refundacji wynagrodzeń młodocianych”).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

KROK 1

– Składamy wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek ZUS

KROK 2

– Czekamy na decyzję wojewódzkiej komendy OHP

KROK 3

– Podpisujemy umowę o refundację

KROK 4

– Składamy wniosek o wypłatę refundacji