Osoby, w stosunku do których wszczęto postępowanie podatkowe, powinny być świadome swoich praw. Warto pamiętać chociażby o tak podstawowych uprawnieniach, jak możliwość przeglądania akt oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Co do tej zasady nie ma żadnych wyjątków – w jednym z wyroków sąd potwierdził, że nie ma podstaw nawet do odmowy wglądu w anonim, który znajduje się w aktach sprawy.

W omawianej książce czytelnicy znajdą informację nie tylko na temat postępowania podatkowego. Opisano w niej także czynności sprawdzające, kontrolę podatkową oraz regulacje dotyczące tajemnicy skarbowej. Wynika z nich m.in., że akta sprawy zawierające informacje pochodzące z banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych muszą być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Odrębny rozdział poświęcono zasadom wydawania przez organy podatkowe zaświadczeń. Warto chociażby pamiętać, że podatnik nie powinien czekać na nie dłużej niż siedem dni. Aby jednak uzyskać taki dokument, trzeba wykazać interes prawny.

Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska, Marian Masternak, Janusz Orłowski;Ordynacja podatkowa – komentarz,Dom Organizatora, Toruń 2007str. 839