Na pytania odpowiadają: Katarzyna Dziuba-Kubicka z Wydziału Szkoleń Beneficjentów Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Karol Ciborowski z Wydziału Rozwoju Regionalnego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Na rozbudowę i modernizację

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego są dwa działania: 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” oraz 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”.

W pierwszym działaniu firma jest traktowana jak każdy inny przedsiębiorca. Korzystając z tych środków, można rozbudowywać, rozszerzać zakres działalności (dywersyfikacja, wprowadzenie nowych usług, produktów na rynek itd.).

Drugie działanie jest przewidziane dla publicznych i niepublicznych ZOZ świadczących usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia (zakontraktowane przez NFZ). Jednak w tym działaniu możliwe jest jedynie udoskonalanie stosowanych do tej pory usług, a nie wprowadzanie nowych. Konkurencja w działaniu 1.5 może być dużo większa, dlatego warto się starać o dofinansowanie w działaniu 7.1. Możliwe jest również przygotowanie dwóch osobnych projektów. Jedyny warunek jest taki, że w ramach dwóch tych działań nie mogą być finansowane te same inwestycje. Nabór wniosków do tych działań trwa już od 30 czerwca, a zakończony zostanie 8 września.

Firma specjalizuje się w dystrybucji i eksporcie części zamiennych głównie na rynek krajowy i Ameryki Południowej. Mamy skład celny, magazyny, część biurową. Chcielibyśmy zmodernizować biuro w zakresie informatyzacji, logistyki, systemów dystrybucji. Czy w ramach RPOWM jest możliwość sfinansowania takich działań?

W tym przypadku najbardziej właściwe byłoby działanie 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP”. W jego ramach oferujemy kompleksowe wsparcie wdrażania technologii informacyjnych, systemów zarządzania przedsiębiorstwem, systemów zarządzania łańcuchem dostaw itp.

Tak naprawdę dotacjami mogą być objęte różnego rodzaju systemy wynikające z rzeczywistych potrzeb przedsiębiorcy. Ponadto istnieje możliwość przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej związanej z wdrażaniem takich systemów. Dodatkowo do projektu można włączyć usługi doradcze, zarówno na etapie wyboru odpowiedniego systemu, jak i później podczas jego wdrażania.

Firma może też zwrócić uwagę na działanie 1.5 przewidujące rozwój i rozbudowę firmy. Do tego działania konkurs został już ogłoszony. Natomiast konkurs do działania 2.3 zostanie ogłoszony 8 września. Będzie miał charakter zamknięty, tzn. wyznaczona będzie graniczna data przyjmowania wniosków, później nastąpi ich ocena i wybór najlepszych wniosków.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Co zatem firma powinna teraz zrobić, wiedząc, że konkurs wystartuje we wrześniu?

Przede wszystkim należy się zapoznać z najważniejszymi dokumentami, tj. uszczegółowieniem programu (szczegółowy opis priorytetów, przy czym należy się oczywiście skoncentrować na wybranych działaniach), kryteriami wyboru projektu oraz dokumentem określającym, jakie wydatki są kwalifikowalne. Warto następnie zapoznać się ze wzorem wniosku o dofinansowanie. Wszystkie te dokumenty można znaleźć na stronie www.mazowia.eu oraz www.mazovia.pl.

W momencie rozpoczęcia prac nad samym wnioskiem na pewno będziemy mieli pytania i wątpliwości. Gdzie można uzyskać bliższe informacje?

Najlepiej kontaktować się z jednostką wdrażającą Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, czyli Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Adres internetowy to www.mazowia.eu. Jednostka mieści się przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie. Działa tam również punkt kontaktowy, gdzie można przyjść osobiście i uzyskać niezbędną pomoc. Funkcjonuje również infolinia, tel. 0801101101.

Czy możemy otrzymać dofinansowanie na wdrożenie u siebie w firmie systemu zarządzania jakością?

Tak. Wdrożenie systemu zarządzania jakością może uzyskać dofinansowanie w ramach działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”. Zapraszam do składania wniosków do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa do 8 września.

Od dwóch lat prowadzimy działalność turystyczną, jesteśmy organizatorem usług turystycznych. Koncentrujemy się głównie na turystyce przyjazdowej do Polski, z drugiej strony próbujemy również rozwijać turystykę wyjazdową.

Z jakiego programu możemy skorzystać w celu wsparcia i rozwinięcia naszej działalności?

Polecamy państwu działanie 6.2 „Turystyka”. To z niego mogą skorzystać przedsiębiorcy działający już w branży turystycznej. W tej chwili konkurs nie jest jeszcze ogłoszony, ale powinno to nastąpić 1 września. Jest więc jeszcze czas, żeby dobrze przygotować projekt.

Przede wszystkim warto zapoznać się z dokumentem regulującym warunki kwalifikowania wydatków, czyli dowiedzieć się, jakie wydatki mogą zostać zwrócone oraz jakie są kryteria oceny projektów dla tego działania. Przykładowe projekty, jakie mogą otrzymać dofinansowanie z tego działania, to m.in.: budowa, rozbudowa lub modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej, a także budynków przeznaczonych na turystykę biznesową.

Prowadzę średnią firmę produkcyjną, która w najbliższym czasie chciałaby wprowadzić na rynek nowy produkt. Wcześniej chcemy jednak przeprowadzić odpowiednie prace badawcze. Czy takie działania są możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?

Oczywiście. Właściwym działaniem będzie 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka”. Przedsiębiorcy będą mogli realizować samodzielnie lub na zlecenie jednostek naukowych projekty celowe związane z ich potrzebami. Projekt celowy obejmować będzie dwie fazy: badawczą, czyli badania stosowane i prace rozwojowe, oraz wdrożeniową. Wydatki w pierwszej fazie będą dofinansowane do momentu stworzenia prototypu. Natomiast w części wdrożeniowej wsparciem zostaną objęte działania inwestycyjne wraz z niezbędną częścią doradczą konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w pierwszej części. Ogłoszenie konkursu na działanie 1.2 planowane jest na 1 października 2008 r.

Jesteśmy małym przedsiębiorstwem obecnym na rynku od dwóch lat. Aby móc się rozwijać i pozyskiwać partnerów biznesowych, potrzebujemy środków finansowych na udział w targach. Czy tego rodzaju działania mogą otrzymać dofinansowanie?

Jak najbardziej. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z działania 1.7 „Promocja gospodarcza” i ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w targach i wystawach międzynarodowych oraz udziału w branżowych misjach gospodarczych mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynkach docelowych.

Jesteśmy dużym przedsiębiorstwem. Z ogólnych informacji o funduszach unijnych wiemy, że w programach realizowanych w województwach przy projektach typowo inwestycyjnych takie firmy są wyłączone ze wsparcia. Czy na Mazowszu również o środki mogą się ubiegać tylko firmy z sektora MŚP?

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego wsparcie skupiać się będzie na mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Jedynie w absolutnie wyjątkowych przypadkach pomoc dla dużych przedsiębiorstw może być dopuszczona pod następującymi warunkami: wielkość inwestycji poniżej 2 mln euro oraz jednoznaczna korzyść dla regionu. Będzie przy tym przestrzegany maksymalny próg 10 proc. bezpośredniego finansowania na wsparcie dużych przedsiębiorstw.

Na wsparcie firm i przedsiębiorczości przeznaczono na lata 2007 – 2013:

- 1.2 „Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka”: 7 mln euro

- 1.4 „Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu”: 66 mln euro

- 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”: 190 mln euro

- 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”: 24 mln euro

- 1.7 „Promocja gospodarcza”: 55 mln euro

- 1.8 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)”: 9 mln euro

- 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP”: 9 mln euro

- 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”: 58 mln euro

- 6.2 „Turystyka” (tylko dla firm działających w tym sektorze): 90 mln euro

- 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” (dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej): 72 mln euro

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w najbliższym czasie będzie organizować wiele bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Można ich dokonywać za pośrednictwem strony www.mazowia.eu w zakładce szkolenia.