Otwarcie likwidacji wpływa na rachunkowość spółki (np. zmienia zasady wyceny majątku), ale nie zwalnia firmy z rachunkowych obowiązków. Niezmieniona pozostaje zasada, że kierownik jednostki rokrocznie składa w sądzie rejestrowym sprawozdanie finansowe. Po otwarciu likwidacji kierownikiem tym jest likwidator (jeśli umowa spółki albo uchwała wspólników nie stanowi inaczej, likwidatorami zostają ostatni członkowie zarządu). Odpowiedź na pytanie czytelniczki jest zatem twierdząca – jej spółka powinna przekazać sądowi sprawozdanie finansowe. To, czy badał je biegły rewident, nie ma tu żadnego znaczenia.

Przekazanie sprawozdania sądowi to jednak dopiero finał złożonego procesu, jaki przechodzą likwidatorzy. Muszą oni m.in. sporządzić bilans otwarcia likwidacji. Wszystkie składniki aktywów przyjmują do niego według ich wartości zbywczej. Bilans taki likwidatorzy składają następnie zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Co roku powinni też przedłożyć zgromadzeniu wspólników – po upływie każdego roku obrotowego – sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

[srodtytul]Co w sprawozdaniu[/srodtytul]

O tym, co powinno się znaleźć w sprawozdaniu z działalności likwidatorów, rozstrzyga nie kodeks spółek handlowych, lecz ustawa o rachunkowości. Wymaga ona umieszczenia tam informacji m.in. o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, zdarzeniach istotnie wpływających na działalność spółki, nabyciu przez spółkę własnych udziałów, oddziałach spółki. Sprawozdanie z działalności jednostki powinno również obejmować – jeżeli jest to istotne dla oceny sytuacji jednostki – wskaźniki finansowe i niefinansowe łącznie z informacjami dotyczącymi zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia, a także dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

[srodtytul]Co tuż przed metą[/srodtytul]

Na zakończenie likwidacji czeka likwidatorów jeszcze jeden obowiązek. Muszą oni mianowicie sporządzić tzw. sprawozdanie likwidacyjne. Dniem bilansowym jest w nim dzień poprzedzający podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Po zatwierdzeniu go przez zgromadzenie wspólników i po zakończeniu likwidacji likwidatorzy powinni ogłosić sprawozdanie w siedzibie spółki i złożyć je sądowi rejestrowemu. Jednocześnie zgłaszają wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Jeżeli zgromadzenie wspólników zostało zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania likwidacyjnego, ale nie odbyło się z powodu braku kworum, nic nie szkodzi. Wówczas likwidatorzy wykonują wszystkie powyższe czynności bez zatwierdzenia sprawozdania przez zgromadzenie wspólników.

Pewien problem może się pojawić wówczas, gdy likwidatorów w spółce nie ma (bo np. zrezygnowali). W tej sytuacji można się ubiegać o ustanowienie dla niej kuratora. Jego zadaniem nie będzie jednak uzupełnienie rachunkowości spółki, lecz podjęcie starań o wybranie nowych likwidatorów.

[i]Podstawa prawna:

art. 281 i art. 288 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=133014]kodeksu spółek handlowych[/mail],

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

art. 3 pkt 6, art. 49 i art. 69 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166037]ustawy o rachunkowości[/mail][/i]