Celem takich projektów (działanie 2.1.1 unijnego programu „Kapitał ludzki”) powinno być wzmocnienie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form jej świadczenia, zarządzania w czasach zmian gospodarczych, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Na dofinansowanie mogą liczyć projekty dotyczące:

- trendów rozwojowych i zmian gospodarczych w skali kraju,

- nowych form kształcenia pracowników, np. e-learning,

- podnoszenia standardów wykorzystywanych w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania wiekiem oraz zarządzania zasobami ludzkimi,

- budowy i realizacji strategii innowacyjnych,

- doskonalenia organizacji pracy oraz rozwoju nowych form zatrudnienia.

Do składania wniosków są uprawnione reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (DzU z 2001 r. nr 100, poz. 1080 ze zm.). Wsparcie udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości może wynieść nawet 100 proc. wydatków kwalifikowanych. Wnioski są przyjmowane do wyczerpania środków przeznaczonych na konkurs w bieżącym roku (21 mln zł). Minimalna wartość wniosku nie może być niższa niż 200 tys. zł, ale nie może przekroczyć 2 mln zł. Więcej informacji o konkursie uzyskamy na stronie www.parp.gov.pls.

Wsparcie będzie udzielane na podstawie rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego z 20 czerwca w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki” (DzU z 2008 r. nr 111, poz. 710).