Skargę na decyzję wojewody pomorskiego wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku spółka z o.o.

Wcześniej wystąpiła do starosty o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej o całkowitej wysokości 55,95 m. Starosta odmówił, bo inwestor nie dostosował projektu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan, uchwalony przez Radę Gminy w 2019 r., dopuszczał lokalizację budowli nie wyższych niż 15 m. Starosta wyjaśnił, że chociaż plan miejscowy nie może wprowadzać zakazu lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych na całym obszarze nim objętym, może stosować ograniczenia.

Czytaj też:

Planowanie przestrzenne w gminie wymaga szczególnej czujności

Wojewoda utrzymał w mocy decyzję starosty, gdyż zamierzana inwestycja narusza ograniczenia określone w planie, dotyczące dopuszczalnej wysokości wieży. Nie ma zaś przeszkód, by wybudować wieżę telekomunikacyjną o niższej wysokości.

W skardze do WSA spółka uznała odmowę za bezpodstawną. Jej zdaniem miejscowy plan został uchwalony, by uniemożliwić inwestycję, ponieważ dotyczy tylko jednej działki. Przepis dodany w 2019 r. do art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych jednoznacznie nakazuje niestosowanie ustaleń planu miejscowego, jeżeli inwestycja przedsiębiorcy telekomunikacyjnego jest zgodna z przepisami odrębnymi. W tej sprawie nie ma przepisów odrębnych, które uniemożliwiałyby inwestycję, należało więc pominąć zapis o wysokości zabudowy i zastosować ustawę.

Sąd oddalił jednak skargę. Wskazał, że działka, na której miałaby powstać inwestycja, jest przeznaczona w planie pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Plan zakazuje lokalizacji na tym terenie budowli wyższych niż 15 m. Dopuszcza wprawdzie jako formę zabudowy infrastrukturę techniczną, ale gmina mogła wprowadzić pewne ograniczenia. Postanowienia planu nie naruszają więc przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług telekomunikacyjnych. A skoro maszt dla telefonii miałby być wyższy, niezgodność z planem jest przeszkodą do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

– Plan nie zakazuje lokalizacji na tym terenie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności, wprowadza jedynie ograniczenia w wysokości masztu. Niemożność lokalizacji obiektów wyższych niż 15 m nie narusza więc przepisów ustawy – uzasadniała orzeczenie sędzia Mariola Jaroszewska.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gd 858/20