Taką inwestycją miała być produkcja drewnopodobnych płyt wiórowych. Spółka-inwestor przewidywała, że po wybudowaniu nowego zakładu stanie się głównym dostawcą dla polskich producentów mebli, dla branży stolarskiej oraz na eksport. Stworzy także znaczący rynek zbytu drewna dla Lasów Państwowych. Uzyskała nieostateczną decyzję środowiskową, ale postępowanie o wydanie ostatecznego pozwolenia przewlekało się, przekraczając sześciomiesięczny ustawowy termin. Tymczasem spółka zatrudniła już pracowników, zawarła kontrakty z dostawcami mediów, surowców i odbiorcami płyt.

Starosta olsztyński nie tylko udzielił spółce pozwolenia na uruchomienie nowej inwestycji, ale nadał mu rygor natychmiastowej wykonalności. W opinii starosty było to uzasadnione wyjątkowo ważnym interesem społecznym i gospodarczym.

Zgodnie z art. 108 § 1 i 2 k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne m.in. ze względu na interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Starosta powołał się na ważny interes społeczny, ale jego postanowienie zakwestionował prokurator regionalny oraz stowarzyszenie ekologiczne. W ich opinii przedstawionej w zażaleniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie starosta błędnie uznał, że zachodzą przesłanki do nadania decyzji o pozwoleniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie rozważył natomiast interesu publicznego, jakim jest ochrona środowiska.

Kolegium podpisało się jednak pod stanowiskiem starosty. Zwróciło uwagę, że w interesie społecznym leży rozwój branży meblarskiej, którą należy uznać za znaczącą gałąź przemysłu, skupiającą wielu przedsiębiorców oraz dającą zatrudnienie znacznej liczbie osób. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie spowoduje zresztą, że zakład będzie działał poza kontrolą. Muszą zostać dotrzymane wszelkie wymagania nałożone na spółkę.

Czytaj także:

Pozwolenia na inwestycje ryzykowne dla środowiska - nowe przepisy ocenia Małgorzata Żmudka

Prokurator i stowarzyszenie poszukali więc akceptacji w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie. Ich zdaniem nie wiadomo, dlaczego przyjęto, że mamy do czynienia ze „stanem nagłej konieczności administracyjnej" – napisali w skardze. Budowa zakładu w takim miejscu to ekologiczny błąd.

Sąd uwzględnił skargi i uchylił zaskarżone postanowienia SKO i starosty. Oba organy mają ponownie zająć się sprawą. Nie wykazano bowiem, że za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia interes społeczny czy też wyjątkowo ważny interes strony – orzekł WSA. Nie ma takiego wyjątkowego charakteru, choć jest istotne dla mieszkańców, stworzenie nowych miejsc pracy. Natomiast w interesie społecznym leży zachowanie wszystkich wymogów ochrony środowiska. Konieczne jest zatem uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, które nakłada na inwestora określone obowiązki, mające zabezpieczyć środowisko przed negatywnym wpływem inwestycji. Rygor natychmiastowej wykonalności nie może też służyć zwalczaniu przewlekłości postępowania – podsumował sąd.

Wyrok nie jest prawomocny. Nowy zakład produkcji płyt wiórowych rozpoczął produkcję pod koniec czerwca 2019 r. Od marca tego roku starosta i kolegium mają na głowie inne sprawy.

Sygnatura akt: II SA/Ol 883/19