Wielu pracodawców traktuje wysokość zarobków swojej załogi za tajemnicę przedsiębiorstwa. Dlatego w umowach o pracę lub w przepisach wewnątrzzakładowych zobowiązują swoich pracowników do zachowania poufności w tym zakresie.

Jeśli zdradzą wysokość swoich zarobków, mogą zostać ukarani jedną z kar porządkowych. Pracodawcy jednak zapominają, że zachowanie informacji w tajemnicy działa w dwie strony.

Z taką sytuacją spotkał się nasz czytelnik. Jego szef, zmienił firmę zewnętrzną zajmującą się obsługą kadrowo-księgową jego przedsiębiorstwa. Kadrowa nie przygotowała zatrudnionym indywidualnie odcinków z ich wynagrodzeniem, tylko zobowiązała ich do podpisania zbiorczej listy płac. W ten sposób osoby te dowiedziały się, ile zarabiają ich koledzy, a także jakie przyznano im dodatki, premie i nagrody. Wszystkie te informacje bowiem widniały na tej zbiorczej liście, do której wgląd mieli wszyscy składający na niej podpisy.

W ocenie Generalnego Inspektora Danych Osobowych, pracodawca, umożliwiając innym sprawdzenie na zbiorczej liście płac wysokości wynagrodzenia, nie zachował należytej staranności w zapewnieniu ochrony poufności tych informacji. Naruszył tym samym przepisy[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166335] ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). [/link]

Niezależnie od naruszenia wspomnianych przepisów ujawnienie wysokości pensji stanowi także naruszenie dóbr osobistych podwładnych. Potwierdził to [b]Sąd Najwyższy w uchwale z 16 lipca 1993 r. (I PZP 28/93)[/b]. Wskazał w niej, że [b]„ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 kodeksu cywilnego”[/b].

Pracodawca musi w związku z tym pamiętać, że konsekwencją takiego naruszenia jest wystąpienie przez pracownika na drogę postępowania sądowego z roszczeniem o zaniechanie dalszych naruszeń jego dóbr osobistych, czyli ujawniania wysokości wynagrodzenia, a także odszkodowania czy zadośćuczynienia za krzywdę, która z tego naruszenia wynikła.