Większość przepisów wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU poz. 567), tzw. tarczy antykryzysowej, już obowiązuje. Znowelizowano nią m.in. ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU poz. 374).

">

Czytaj także:

Pomoc zapewnia nie tylko tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla przedsiębiorców

Wprowadzone regulacje przewidują m.in. wsparcie dla firm, które ponoszą straty w związku z epidemią, w postaci dofinansowań, uelastycznienia czasu pracy czy obowiązków z zakresu bhp. Niestety przepisy są tak skonstruowane, że w praktyce rodzą wiele wątpliwości. Ponadto wiele kwestii nie zostało uregulowanych, a część tych wprowadzonych powiela rozwiązania już przewidziane w kodeksie pracy albo jest wręcz gorszych niż kodeksowe.

Skutki COVID-19

Art. 15g specustawy, wprowadzony tarczą antykryzysową, przewiduje możliwość uzyskania przez pracodawcę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Do tych form dofinansowania są uprawnieni tylko ci przedsiębiorcy, którzy doznali spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Spadek ten powinien wynosić:

- nie mniej niż 15 proc. – licząc stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub

- nie mniej niż 25 proc. – licząc stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Przedsiębiorcy zastanawiają się, co należy rozumieć pod sformułowaniem „w następstwie wystąpienia COVID-19". W naszej ocenie rozumienia tej przesłanki nie należy zawężać. Powinny być pod nią rozumiane wszystkie okoliczności logicznie powiązane z epidemią koronawirusa, np. spadek zamówień, problemy z dostawą komponentów w związku z epidemią, a nie tylko fakt zachorowania przez pracownika firmy na COVID- 19 i związana z tym kwarantanna czy zamknięcie zakładu pracy.

Spadek obrotów

Nie jest też jasne, jak należy rozumieć spadek obrotów i jak trzeba go będzie wykazać w toku ewentualnej kontroli. Problem pojawia się zwłaszcza w przypadku grup kapitałowych – nie wiadomo, czy spadek powinien dotyczyć tylko przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc, czy też całej grupy, do której on należy. W związku z tym, że pomoc przyznawana jest konkretnemu podmiotowi, wydaje się, że zasadne jest przyjęcie spadku obrotów dla tego konkretnego przedsiębiorcy.