Od 1 lutego br. wiąże znowelizowana [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawa o promocji zatrudnienia[/link], a wraz z nią m.in. nowe zasady refundacji kosztów przeznaczonych na organizację stanowiska pracy dla bezrobotnego. Kupując komputer lub biurko dla takiej osoby, możemy teraz zyskać nawet 18 tys. zł (sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie 3096,55 zł). To prawie 3 tys. zł więcej niż dotychczas.

Ustawa nie precyzuje jednak, kiedy i jak ubiegać się o to finansowe wsparcie, gdyż kwestie te zostały zastrzeżone dla przepisów wykonawczych. Na razie tych ostatnich nie ma, a do czasu ich wydania wypłata refundacji wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy została zawieszona.

Nowe rozporządzenie zastąpi to z 15 stycznia 2009 r.[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=296845] w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DzU nr 5, poz. 26)[/link]. Ma z niego wynikać, że finansowaną przez starostę posadę utrzymujemy przez 24 miesiące, i to bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Nowością będzie prawdopodobnie to, że przedsiębiorcy nie będą musieli utrzymywać stanu zatrudnienia z dnia składania wniosku o refundację.

Powodów do zadowolenia nie mają też przedsiębiorcy, którzy chcą zorganizować przygotowanie zawodowe dorosłych bezrobotnych. Procedura związana z tą formą aktywizacji zawodowej też jest zawieszona ze względu na brak stosownych rozporządzeń. Przypominam, że od lutego nie ma już przygotowania zawodowego dla bezrobotnych z doświadczeniem zawodowym. Zainteresowani mogą przystąpić do przygotowania zawodowego dorosłych, wybierając praktyczną naukę zawodu albo przyuczenie do pracy. Pierwsze trwa 12 – 18 miesięcy, a drugie od trzech miesięcy do pół roku.