Pewna pula środków unijnych została przeznaczona na wsparcie projektów związanych z zakładaniem nowych przedsiębiorstw. Zwykle mowa tu o pewnych kompleksowych projektach, które zakładają selekcję osób (kandydatów), udzielanie im wsparcia eksperckiego, mentorskiego, pomoc w dopracowaniu pomysłu na własny biznes, przetestowaniu pewnych rozwiązań, czasem uwzględniają udostępnienie odpowiedniej infrastruktury w postaci pomieszczeń biurowych, dostępu do pomieszczeń sanitarnych, komputerów, telefonów, internetu. Wreszcie niektóre projekty zakładają przyznawanie bezzwrotnych dotacji, z których wolno opłacić pierwsze koszty działalności, zakupić niezbędne wyposażenie, a nawet zaopatrzenie.

Z drugiej strony realizowanych jest szereg projektów, które mają pomóc w podniesieniu kwalifikacji lub uzyskaniu zupełnie nowych umiejętności, które pozwolą wejść, bądź też powrócić na rynek pracy. Niektóre z takich projektów są skierowane do osób młodych, inne, odwrotnie, do starszych. (...)

Czytaj także:

Pierwszy biznes – preferencyjne pożyczki dla osób zakładających własną działalność gospodarczą

Część z nich może promować kobiety albo osoby z niepełnosprawnościami lub mieszkańców określonych obszarów. Jeszcze inne, jako grupę docelową, mogą wskazywać osoby bezrobotne, w tym np. długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub powiązane z określonym obszarem (mieszkańcy wskazanych gmin). Tutaj wszystko zależy od źródła finansowania takiej operacji, podmiotu realizującego projekt i tego, co ten projekt zawiera, tj. jakie są jego cele, priorytety itp.

Przez pośredników

Tym co jest zwykle wspólne dla dotacji na zakładanie firm oraz szeroko rozumianych projektów szkoleniowych (szkoleniowo-doradczych) to fakt, że nie mogą o nie ubiegać się bezpośrednio zainteresowane osoby. Konkursy o unijne dotacje nie są bowiem adresowane bezpośrednio do osób fizycznych, choćby te miały być ostatecznymi odbiorcami pomocy (wyjątek mogą oczywiście stanowić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, którym wolno składać aplikacje). W pierwszej kolejności o środki te walczą więc, np. organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, w szczególności ci prowadzący działalność szkoleniowo-doradczą, izby gospodarcze, lokalne lub regionalne agencje rozwoju, zrzeszenia przedsiębiorców i tym podobne podmioty. To one przygotowują odpowiednie projekty i walczą o środki.

Zgłaszający przedsięwzięcia muszą dopasować się do warunków danego konkursu. A te mogą mówić o tym:

? do jakich osób ma być skierowany projekt (stąd wspomniane preferencje, określenie grup wiekowych),

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

? jakie elementy obowiązkowo, a jakie fakultatywnie powinien zawierać (doradztwo, szkolenia, dostęp do odpowiedniej infrastruktury/zaplecza, pomoc finansowa, pomoc pomostowa, weryfikacja działalności, jej kontrola itd.),

? jak długi powinien być okres jego realizacji. Instytucje, które w wyniku rozstrzygnięcia konkursu uzyskają dofinansowanie, przystępują do realizacji przygotowanego i zgłoszonego projektu. Wówczas przychodzi czas na osoby fizyczne, które mogą się rejestrować jako uczestnicy danego projektu. I znów w pierwszej kolejności należy oczywiście sprawdzić, czy dane przedsięwzięcie jest odpowiednie dla konkretnej osoby (płeć, wiek, niepełnosprawność, przynależność do grupy zagrożonej ubóstwem, rodzaj wspieranych pomysłów, zakres terytorialny itp. kryteria).

Aktualne nabory

Przykładowo taki właśnie konkurs dla różnych instytucji ma w tej chwili miejsce w województwie wielkopolskim (działanie 6.3.1 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość" regionalny program operacyjny). Zgłaszane projekty mają oferować wsparcie dla osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą i obejmować m.in.:

- diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),

- szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do założenia własnej firmy,

- przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub pomostowe wsparcie finansowe.

Podobny konkurs realizowany jest w województwie łódzkim (działanie 8.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych", RPO). O pieniądze na realizację projektów mają prawo walczyć wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych), a zgłaszane przedsięwzięcia winny obejmować pomoc w uruchomieniu działalności gospodarczej, pokrywanie bieżących wydatków w początkowym okresie jej prowadzenia (tzw. wsparcie pomostowe), szkolenia związane z prowadzeniem działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu a także tzw. preinkubację.

W przypadku wspomnianych konkursów, osoby fizyczne muszą poczekać na ich wyniki. Dopiero wówczas wiadomo będzie, jakie instytucje zostały zwycięzcami i jakie projekty będą realizowane. Jednak podobnych konkursów i rozstrzygnięć było już do tej pory wiele. Dlatego można szukać podmiotów, które właśnie teraz prowadzą rekrutację chętnych do prowadzenia własnej działalności. Podobnie realizowane są liczne projekty, które mają na celu podnieść kompetencje i umiejętności, w tym proponujące zdobycie konkretnych umiejętności niezbędnych w określonym zawodzie.

Gdzie szukać

Do takich poszukiwań można wykorzystać specjalną wyszukiwarkę, która znajduje się na stronie poświęconej funduszom unijnym (funduszeeuropejskie.gov.pl). Pozwala ona zaznaczyć, czy wsparcia poszukuje przedsiębiorca, czy też organizacja pozarządowa lub samorządowa, czy wreszcie osoba fizyczna. W dalszej kolejności można zaznaczyć, czy poszukiwane jest wsparcie dla osoby do 30 roku życia, czy starszej. Poszukiwania właściwej instytucji da się także zawęzić terytorialnie, wybierając właściwe dla siebie województwo.

Należy przy tym podkreślić, że uzyskane w ten sposób wyniki nie będą ograniczone wyłącznie do projektów przewidujących wsparcie dla zakładających działalność gospodarczą. Wyszukiwarka pokaże bowiem wszystkie projekty generalnie adresowane do osób z danej grupy wiekowej, prowadzone na zaznaczonym obszarze. W grę będą więc także wchodzić przedsięwzięcia związane np. ze szkoleniami, doradztwem zawodowym, konsultacjami z zakresu autoprezentacji, zdobywaniem nowych umiejętności i kwalifikacji, praktykami i stażami zawodowymi, radzeniem sobie ze stresem itp. Część programów będzie natomiast oferować omawiane wsparcie dla początkujących przedsiębiorców.

Na chwilę obecną wyszukiwarka pokazuje ponad 2,7 tys. projektów, które są lub były skierowane do osób fizycznych, z czego, jak zostało wcześniej zauważone, część skierowana jest do osób powyżej 30 roku życia, część do młodszych, a pewna ilość projektów obejmuje obie kategorie wiekowe.

Wprowadzenie kryterium terytorialnego w oczywisty sposób ogranicza ilość wskazywanych projektów. Przykładowo dla województwa dolnośląskiego będzie to ponad 670 aktualnych bądź zrealizowanych już projektów. Dla województwa lubelskiego wyszukiwarka wskazuje ponad 560 projektów, a dla małopolskiego ponad 200 przedsięwzięć skierowanych do osób fizycznych. www.funduszeeuropejskie.gov.pl – pod tym adresem można znaleźć informacje o funduszach z Unii Europejskiej, w tym o aktualnych konkursach