Rozwiązania tzw. tarczy antykryzysowej, tj. ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 374 ze zm.), które dotyczą dofinansowania, obowiązują od 31 marca 2020 r. Dopiero teraz pojawiają się jednak oficjalne interpretacje w tym zakresie.

Szkodliwa interpretacja...

Jedna z nich spowodowała, że wielu pracodawców ma aktualnie problem z uzyskaniem dofinansowania. Na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-odpowiadamy-na-pytania Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na jedno z pytań podało, że: „Wskazane jest więc składać wnioski na okresy miesięczne do trzech miesięcy maksymalnie. Nie można zawrzeć, umowy na część miesiąca, okresem rozliczeniowym dla wypłaty wynagrodzenia jest miesiąc kalendarzowy". Na tej podstawie urzędy pracy, które rozpatrują wnioski o dofinansowanie, przyjmują, że dofinansowanie może dotyczyć tylko całego miesiąca. Co za tym idzie, także obniżony wymiar czasu pracy czy przestój może obejmować wyłącznie cały miesiąc. Przyjmują także, że jako pełny miesiąc można traktować np. okres od 15 kwietnia 2020 r. do 14 maja 2020 r. Jeśli zatem pracodawca np. w kwietniu wprowadził przestój tylko na dwa tygodnie, a w pozostałych dwóch tygodniach prowadził działalność, nie otrzyma dofinansowania. Urzędnicy traktują taką sytuację jako dofinansowanie do części miesiąca, a w ich ocenie zawarcie takiej umowy o wsparcie nie jest możliwe.

... bez oparcia w przepisach

Taka interpretacja nie ma oparcia w przepisach tarczy antykryzysowej. Zgodnie z jej rozwiązaniami zawartymi w art. 15g, pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Przepisy tarczy nie określają przy tym minimalnego okresu, na jaki przestój czy obniżony wymiar czasu pracy należy wprowadzić. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy mają być ustalane przez pracodawcę w porozumieniu zawieranym ze stroną społeczną. Jednym z jego elementów jest wskazanie okresu, przez jaki mają obowiązywać rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Z samego zaś faktu, że dofinansowanie przysługuje przez łączny okres trzech miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku trudno wywieść, że przestój czy obniżony wymiar czasu pracy mają obowiązywać przez miesiąc.

Czytaj też: Koronawirus: Przestój ekonomiczny na szczególnych zasadach

Miesięczna dopłata

Wynagrodzenia pracowników są wypłacane w miesiącach kalendarzowych, a dofinansowanie przysługuje właśnie do wynagrodzeń.

Jeżeli więc pracodawca wprowadza przestój czy obniżony wymiar czasu pracy na dwa tygodnie kwietnia, powinien otrzymać dofinansowanie za te dwa tygodnie, ponieważ jest to dofinansowanie do wynagrodzeń z miesiąca kwietnia. Wówczas umowa o dofinansowanie nadal jest zawierana na cały miesiąc, a jedynie kwota dofinasowania jest niższa, ponieważ odpowiada realnemu wymiarowi przestoju czy obniżenia wymiaru czasu pracy.

Taka wykładnia jest najbardziej racjonalna i zgodna z celem dofinansowania. Co więcej, jest to korzystne także z puntu widzenia dysponowania środkami publicznymi, ponieważ wypłacane są tylko adekwatnie do rzeczywistego zapotrzebowania. Przyjęcie interpretacji urzędników oznacza zaś, że pracodawca, który np. wprowadza przestój tylko na dwa tygodnie, a w pozostałym zakresie stara się normalnie funkcjonować, byłby traktowany gorzej niż ten, który wprowadza przestój na cały miesiąc.

Wątpliwości budzi też koncepcja miesiąca, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym. W takiej sytuacji pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzeń w dwóch różnych miesiącach. Nie ma natomiast żadnych przepisów, jak należy takie dofinansowanie rozliczyć.

Sztuczna konstrukcja miesiąca jest ponadto niekorzystna dla pracowników. Jeśli np. pracodawca wprowadził obniżony wymiar czasu pracy od 15 kwietnia 2020 r., to przy dofinansowaniu na trzy miesiące należałoby przyjąć, że obniżony wymiar czasu pracy musiałby trwać do 14 lipca 2020 r. Pracownik miałby więc obniżony wymiar czasu pracy – a tym samym także wynagrodzenie – aż w czterech miesiącach.

Dominika Szachniewicz, radca prawny SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k.

Pracodawcy, którzy składają wnioski na część miesiąca, nie otrzymują żadnej formalnej decyzji odmawiającej dofinansowania. To stanowi przeszkodę do odwołania się od takiej odmowy. Co także istotne, część pracodawców uzyskała już dofinansowanie do części miesiąca. Ta interpretacja może zaważyć na możliwości wykorzystania przyznanych środków. Interpretacja nie może podważać pewności prawa ani obowiązujących przepisów, a w tym wypadku interpretacja tworzy inne zasady niż wynikające wprost z tarczy antykryzysowej.