[b]Tak.[/b] Czytelnicy mogą podać w pozwie adres zamieszkania uwidoczniony w odpisie z ewidencji działalności gospodarczej. Odpis taki można dostać w gminie, która prowadzi ewidencję.

Aktualizacja danych dotyczących adresu leży w interesie wpisanego do ewidencji. To on poniesie skutki zaniedbania.

Pisma dla osób fizycznych podlegających wpisowi do ewidencji, w razie niemożności doręczenia z uwagi na nieujawnienie w ewidencji zmiany miejsca zamieszkania i adresu, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeks postępowania cywilnego (DzU z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm.).[/link][/i]