- Zamierzamy rozwiązać z jednym z pracowników umowę zawartą na czas nieokreślony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. W firmie działa organizacja związkowa, jednak z uwagi na panującą pandemię koronawirusa jej członkowie pracują zdalnie. W jaki sposób możemy legalnie przeprowadzić konsultację wymówienia? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 38 kodeksu pracy o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi bezterminowej umowy zatrudniający zawiadamia na piśmie reprezentującą etatowca zakładową organizację związkową (dalej: zoz), podając powód, który ma stanowić przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli zoz uzna, że wymówienie byłoby nieuzasadnione, może w ciągu pięciu dni od otrzymania zawiadomienia zgłosić pracodawcy na piśmie umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska zoz, a także w razie bezskutecznego upływu w/w terminu, pracodawca podejmuje decyzję w sprawie zakończenia współpracy z podwładnym.

Forma pisemna

Do zachowania pisemnej formy komentowanego zawiadomienia wystarczające jest opatrzenie go albo własnoręcznym, albo kwalifikowanym podpisem pracodawcy bądź osoby upoważnionej do składania w imieniu zatrudniającego oświadczeń woli.

Czytaj też: Koronawirus: pandemia nie zwalnia z procedury zwolnień grupowych

Skoro członkowie zoz – jak wynika z pytania czytelniczki – pracują zdalnie, to zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia etatowcowi bezterminowej umowy pracodawca może im przesłać drogą elektroniczną. Warunkiem jest jednak opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy albo osoby umocowanej do składania w jego imieniu oświadczeń woli.

Przy braku e-podpisu

W braku kwalifikowanego podpisu dopuszczalne jest złożenie przedmiotowego zawiadomienia (opatrzonego własnoręcznym podpisem) w sekretariacie zoz albo ogólnym. Dodatkowo można wówczas poinformować członków zoz o zaleganiu tego pisma w sekretariacie e-mailem.

Dopuszczalne jest także przesłanie członkom związku omawianego zawiadomienia po jego własnoręcznym podpisaniu przez pracodawcę albo osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli, w formacie PDF na ich adresy mailowe, np. z informacją, gdzie znajduje się papierowa wersja tego zawiadomienia (np. że została złożona w sekretariacie albo nadano ją przesyłką poleconą na wskazany adres).

Autorka jest adwokatem