[b]– Chcę zatrudnić pracownika, który przez lata pracował w Anglii. Tam też uzyskał dokumenty potwierdzające jego niepełnosprawność. Czy w Polsce są one honorowane? [/b]– zastanawia się czytelnik.

Nie daje mu spokoju też pytanie, czy na ich podstawie ma szansę na dofinansowanie wynagrodzenia takiej osoby. Ma jeszcze jedno: czy te kwestie reguluje obowiązujące od 1 maja br. nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

[srodtytul]Zaczynamy od początku[/srodtytul]

– Żadne przepisy unijne nie regulują tej kwestii. A to oznacza, że [b]nie ma podstawy prawnej, by uzyskany na granicą status niepełnosprawnego był honorowany w Polsce[/b]. Osoba, która chce posługiwać się legitymacją niepełnosprawnego w naszym kraju, musi spełnić wszystkie warunki, które przewiduje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4DF5B1D208F456A02DCB53C0BE8BDEBD?id=257066]o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.) [/link]oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170307]rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (DzU nr 139, poz. 1328 ze zm.)[/link]. Zatem całą procedurę formalną trzeba przejść od samego początku – tłumaczy Monika Misztal, naczelnik wydziału w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

[srodtytul]Bez procedury ani rusz [/srodtytul]

O niepełnosprawności orzekają odpowiednio powiatowe albo wojewódzkie zespoły. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzyma osoba, która ukończyła 16 rok życia, na czas określony lub na stałe.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony może wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności. Może go złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności nie wcześniej niż na 30 dni przed datą utraty ważności posiadanego orzeczenia.

Ponowne orzeczenie nie może być wydane w okresie ważności dotychczasowego. Wyjątkiem od tej zasady jest zmiana stanu zdrowia. Wówczas osoba zainteresowana posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o ponowne orzeczenie uwzględniające zmianę stanu zdrowia.

Czytelnik rozważa, czy dostanie dofinansowanie składek lub wynagrodzeń. To ostatnie może dotyczyć pracownika niepełnosprawnego, który został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

[srodtytul]Co dla pracodawcy[/srodtytul]

Wysokość tej pomocy zależy od stopnia, a także rodzaju niepełnosprawności pracowników i od rodzaju pracodawców. Inna bowiem wysokość dofinansowania przysługuje firmom mającym status zakładu pracy chronionej, a inna dla otwartego rynku pracy.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych u pracodawców z otwartego rynku wynosi 70 lub 90 proc. (dla osób ze szczególnymi schorzeniami) dofinansowania należnego zakładom pracy chronionej.

Natomiast tym ostatnim przysługuje:

- 160 proc. najniższego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

- 140 proc. najniższego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

- 60 proc. najniższego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Należy im się także zwiększenie tych kwot o 40 proc. najniższego wynagrodzenia dla niepełnosprawnych ze stwierdzoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub epilepsją oraz niewidomych.

[b]ZOBACZ [link=http://grafik.rp.pl/grafika2/478793,490745,9.jpg]MAKSYMALNE KWOTY MIESIĘCZNEGO DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ W 2010 ROKU[/link][/b]