Taki skutek miały decyzje dotyczące likwidacji bezpośrednich zagrożeń na stanowiskach pracy wydane w 2009 r. przez inspektorów pracy po kontrolach.

Tadeusz Zając, główny inspektor pracy, złożył Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie z działalności inspekcji pracy w ubiegłym roku. PIP skontrolowała ponad 65 tys. pracodawców. Wielu z nich wielokrotnie, bo liczba kontroli w ubiegłym roku wyniosła ok. 88 tys.

W wyniku działań PIP spadła także liczba śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy i poszkodowanych w wypadkach w przy pracy we wszystkich sektorach gospodarki. Nadal jednak poziom bezpieczeństwa w firmach jest niezadowalający.

W dalszym ciągu pracodawcy nie przestrzegają podstawowych przepisów dotyczących czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Rośnie liczba skarg kierowanych do inspekcji. W ubiegłym roku wydano ponad 9 tys. decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy na kwotę 142 mln zł.

Dużym problemem pozostaje nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy. Nieprawidłowości wykryto w 37 proc. kontrolowanych firm. Zła ewidencja przekłada się na brak wynagrodzenia za przepracowany czas, najczęściej w nadgodzinach. Są też pozytywne efekty działalności PIP. Trzykrotnie zmniejszył się odsetek pracodawców, którzy nie zapewnili pracownikom dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy w okresie rozliczeniowym.

Przeprowadzono 20 tys. kontroli w firmach pod kątem nielegalnego zatrudniania. Co piąta zakończyła się ujawnieniem pracy na czarno. Najwięcej przypadków nielegalnego zatrudniania stwierdzono w branży budowlanej, turystycznej i transporcie.

W efekcie wyeliminowano nieprawidłowości w zatrudnianiu 90 tys. osób, w tym potwierdzono na piśmie istnienie stosunku pracy dla prawie 8 tys. osób będących stronami umów cywilnoprawnych oraz dla 5 tys. pracujących bez żadnej umowy.

W porównaniu z poprzednimi latami ponaddwukrotnie wzrosła liczba wykrytych nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców. Było to efektem utworzenia specjalnych sekcji w poszczególnych okręgowych inspektoratach pracy. W porównaniu z poprzednimi latami wzrosła skala naruszeń przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości takie stwierdzano w co czwartym kontrolowanym podmiocie.

Liczne były także przypadki ujawniania zaległości w opłacaniu składek na Fundusz Pracy.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ