Jednym z ciekawszych i jednocześnie cieszących się dużym zainteresowaniem działań programu „Kapitał ludzki” jest to o numerze 6.2. Pod tym tajemniczym oznakowaniem kryją się unijne dotacje na zakładanie własnych firm.

Środki te mogą trafić do osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły własnej działalności gospodarczej oraz spełniają szczegółowe kryteria narzucone przez organizatorów poszczególnych projektów. Wsparcie to jest bowiem udzielane dwuetapowo.

Najpierw o unijne granty walczą różnego rodzaju instytucje, firmy i stowarzyszenia. Jeżeli uda im się przekonać władze wojewódzkie, które dysponują środkami, że właśnie to im warto powierzyć organizację naboru kandydatów na biznesmenów, przeszkolenie ich i przyznawanie dotacji – rozpoczyna się drugi etap.

[srodtytul]Środki na start[/srodtytul]

W jego trakcie przeprowadzana jest rekrutacja na podstawie określonych kryteriów. To instytucja decyduje o tym, kogo przyjąć do projektu. Dlatego można się spotkać z projektami kierowanymi wyłącznie do osób po 45. roku życia, mieszkających w wybranych gminach lub powiatach, w tym mieszkających np. na terenach wiejskich, bądź wyłącznie do kobiet albo osób młodych. Przykładowo Wydział Zarządzania UW w ramach projektu „Młodzi w biznesie” prowadził ostatnio rekrutację osób do 25. roku życia.

Osoby, które spełniają podane kryteria i myślą o założeniu własnej firmy, powinny zgłosić się do takiej instytucji w terminach przez nią wyznaczonych. Po zakwalifikowaniu się (co najczęściej odbywa się na podstawie złożonego kwestionariusza i rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat na przedsiębiorcę przechodzi szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Po ich zakończeniu ma prawo do uzyskania dotacji w wysokości do 40 tys. zł.

Czasem projekty przewidują dodatkowe wsparcie. Polega ono na wypłacaniu w ciągu sześciu miesięcy takiej swoistej pensji w wysokości około tysiąca złotych, która ma pomóc w utrzymaniu firmy w początkowym stadium jej istnienia.

[srodtytul]Mazowia.eu[/srodtytul]

Listę wszystkich podmiotów, które zdobyły dotację dzięki działaniu 6.2 PO KL, można znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: [link=http://www.mazowia.eu/page/index.php]www.mazowia.eu[/link]. Po jej uruchomieniu, po prawej stronie znajduje się zakładka „Działanie 6.2 PO KL – Obszar realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursów z 2009 r.”.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Gdy ją zaznaczymy, uzyskamy informację o projektach realizowanych obecnie na Mazowszu. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że część z nich jest już po okresie naboru kandydatów, ale na niektóre można się jeszcze załapać.

[srodtytul]Aktualne rekrutacje[/srodtytul]

Jedną z instytucji, która uzyskała wsparcie, jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizuje ona szkolenia i daje dotacje w ramach projektu „Własna firma – sukces bez tajemnic – BIS”. Jego celem jest zapewnienie profesjonalnych szkoleń i doradztwa dla 30 uczestników w zakresie zakładania i wszelkich aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Ponadto co najmniej 12 osób uzyska bezzwrotne dotacje (w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej).

[b]Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest oczywiście deklaracja uruchomienia firmy na terenie woj. mazowieckiego i posiadanie tu miejsca zamieszkania. [/b]Ponadto trzeba spełnić jedno z poniższych kryteriów. Mianowicie projekt jest skierowany do osób, które:

- ukończyły 45 lat (w momencie przystąpienia do projektu, co jest równoważne z podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego),

- mieszkają na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich lub w mieście do 25 tys. mieszkańców,

- są kobietami (w tym zwłaszcza powracającymi oraz wchodzącymi po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),

- powróciły z emigracji zarobkowej na mazowiecki rynek pracy,

- utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników (np. na skutek upadku lub likwidacji dotychczasowego pracodawcy).

Jeszcze raz podkreślam, że trzeba spełnić tylko jeden z wymienionych warunków.

[srodtytul]W dwóch turach[/srodtytul]

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach. W każdym do projektu zostanie przyjętych 15 osób, z których sześć będzie miało szansę na uzyskanie dofinansowania pomysłu na biznes. Aby załapać się na pierwszą turę w okresie 31 maja – 10 czerwca, trzeba przesłać kwestionariusz, którego wzór znajduje się na stronie [link=http://www.fund.org.pl/]www.fund.org.pl[/link].

Następnie 25 czerwca zostanie podana lista osób przyjętych, z którymi podpisane zostaną umowy na szkolenia. Druga tura naboru planowana jest w okresie 6 – 20 grudnia b.r. Część szkoleniowo-doradcza zostanie zaś przeprowadzona w okresie luty – marzec przyszłego roku.

[srodtytul]Co w kwestionariuszu[/srodtytul]

Kwestionariusz rekrutacyjny można wypełnić w wersji elektronicznej lub tradycyjnej, czyli wypisując go ręcznie. Jakie informacje trzeba w nim zamieścić? Będą to podstawowe dane o kandydacie (miejsce zamieszkania, dane kontaktowe, wykształcenie, status na rynku pracy), jego kontaktach z praktyką gospodarczą (odbyte staże, praktyki, własny biznes, w tym rodzinny), umiejętnościach i atutach pomocnych w prowadzeniu własnej firmy (trzeba wymienić własne cechy charakteru, kwalifikacje, doświadczenia).

Druga część dokumentu to wstępna koncepcja biznesu. Trzeba w niej określić, na czym polega nasz pomysł na firmę, koncentrując się na przedmiocie przedsięwzięcia, jego zaletach (dlaczego właśnie ten pomysł powinien uzyskać dotację), jego nowatorstwie. Należy także określić, na jakim rynku będzie działać firma, tj. do kogo będą kierowane jej produkty (usługi), kto będzie jej głównym konkurentem i co pozwoli skutecznie z nim walczyć.

W tym miejscu należy także przedstawić informacje o planowanych działaniach marketingowych, które pozwolą pozyskać pierwszych klientów.

Kolejne rubryki kwestionariusza poświęcone są opisowi produktu (usługi), niezbędnym warunkom technicznym do prowadzenia działalności oraz przewidywanym nakładom niezbędnym do jej uruchomienia i rozwoju (w tym wskazanie innych źródeł finansowania, takich jak oszczędności, pożyczki, kredyty).

Część trzecia to list motywacyjny. Wypełniony dokument należy dostarczyć do Fundacji.

[b]Szczegółowe informacje o tym projekcie można uzyskać pod nr tel. 22 838 32 11 wew. 143 lub 154[/b] lub drogą elektroniczną e-mail: [mail=pokl6.2@fund.org.pl]pokl6.2@fund.org.pl[/mail].

Siedziba Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw mieści się w [b]Warszawie, przy ul. Smoczej 27[/b].

[ramka][b]Gdzie jeszcze przyjmują[/b]

[b]Podobny projekt, pod nazwą „Twoja firma krok po kroku”, wkrótce będzie realizować Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy.[/b] Na stronie internetowej tej instytucji zostaną opublikowane warunki uczestnictwa i terminy rekrutacji.

Należy ich szukać pod adresem: [link=http://www.mrfp.pl]www.mrfp.pl[/link]