Tak wynika z propozycji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które kończy prace nad projektem rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.

W tym akcie prawnym znajdą się regulacje umieszczone obecnie w dwóch rozporządzeniach: w sprawie standardów usług rynku pracy oraz w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (oba z 2 marca 2007 r.).

Przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić pracownika zamieszkałego na terytorium któregokolwiek z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli wszystkich 27 państw członkowskich UE plus Islandia, Norwegia i Liechtenstein), powinien na zgłoszeniu przesyłanym do urzędu pracy zaznaczyć, że jest to „oferta pracy dla obywateli EOG”.

[wyimek]Bezrobotni będą dostawali informacje i porady z urzędu pracy e-mailem[/wyimek]

Będzie musiał wtedy poza danymi wymaganymi standardowo podczas zgłaszania do służb zatrudnienia wolnego miejsca pracy (nazwa i kod zawodu, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy etc.) określić także dodatkowe wymagania stawiane takiej osobie. Chodzi tu szczególnie o poinformowanie, czy firma będzie wymagała od takiej osoby znajomości języka polskiego, czy zagwarantuje takiemu pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie na terytorium Polski, a także zwrot kosztów podróży.

[b]Polski przedsiębiorca będzie mógł także wskazać nazwy państw, w których jego oferta ma zostać rozpowszechniona[/b]. Będzie to możliwe za sprawą międzynarodowego systemu EURES.

Pojawią się również dwie nowe formy świadczenia usług pośrednictwa pracy dla bezrobotnych. Wykorzystując Internet, urzędy pracy będą mogły wysyłać do nich porady oraz informacje, np. e-mailem. Będą one przygotowywane przez doradców zawodowych z centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy. Te centra będą także koordynować działania pozostałych centrów informacji i planowania kariery zawodowej na terenie województwa.

Nowe przepisy poszerzają katalog instytucji, z którymi powiatowy urząd pracy będzie mógł współpracować przy organizacji szkoleń. Do poprzedniego katalogu dodano także instytucje egzaminujące i organizatorów studiów podyplomowych. Powiatowe urzędy pracy zostaną zresztą dodatkowo zobowiązane przez nowe przepisy do planowania środków finansowych nie tylko na organizację szkoleń ujętych w planie szkoleń, lecz także na udzielanie w innych formach pomocy w nabywaniu, podwyższaniu lub zmianie kwalifikacji. Chodzi w szczególności o kierowanie bezrobotnych na szkolenia, którymi są zainteresowani, finansowanie kosztów egzaminów lub kosztów uzyskania licencji, udzielanie pożyczki szkoleniowej oraz finansowanie kosztów studiów podyplomowych.

Projekt przewiduje, że urzędy pracy będą miały trzy miesiące na dostosowanie swoich procedur do nowych wymagań. Do 30 czerwca 2011 r. urzędy będą musiały zaś dostosować liczbę pracowników zajmujących się bezrobotnymi do wymagań stawianych przez nowe przepisy.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Nowe systemy informatyczne mają ruszyć pełną parą dopiero od 1 stycznia 2012 r.